Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Sekretariat Dyrektora

Małgorzata Obodzińska - starszy referent ds. kadr

Monika Ferlin - specjalista w kancelarii ogólnej

Iwona Depczyńska - starszy referent

pn.-pt. 7:00 -15:00

pokój 205, parter

Sekretariat uczniowski

Magdalena Belzyt-Grzegórska - sekretarz szkoły

Sylwia Pofelska - sam. referent

Agnieszka Cetkowska - sam. referent

pn. i pt. 7.00-15.00

wt., śr. i cz.  7.00-17.00

sob.  8:00 - 14:00
pokój 207, parter

Pedagog szkolny

Luiza Kozłowska

pn.      9:00 - 13:00
wt.      9:00 - 13:00
śr.       9:00 - 13:00
cz.     10:45 - 14:45
pt.     10:00 - 14:00
pokój 111, niski parter

Psycholog szkolny

Milena Burdach-Szydłowska

pn.  10:30 - 11:30
cz.    9:40 - 14:40
pt.  11:30 - 15:30
pokój 110, niski parter

Pielęgniarka szkolna

Róża Depczyńska

pn.  11:30 - 15:15
wt.    7:45 - 11:00

śr.   12:00 - 15:15

cz.    7:45 - 10:15

pt.  14:15 - 15:15

pokój 206, parter budynku szkoły

Biblioteka

Maria Skowrońska

Arkadiusz Grzonkowski

Karolina Bagniewska

pn.-cz.  7:30 - 17:00
pt.        7:30 - 15:00
sob.      7:30 - 14:30
pokój 218

Księgowość

Marzanna Gospodarczyk

Grażyna Wesołowska

Damian Żychski

Anna Pawlikowska

pn.-pt.  7:00 - 15:00
pokój 202, 203

Administracja

Agata Dembinska - specjalista

pn.-pt.  7:00 - 15:00
pokój 301a, I piętro

Starszy inspektor do spraw BHP

Ewa Parzych - Siemiątkowska

pn.-pt.  7:00 - 13:00

budynek warsztatów szkolnych

Warsztaty szkolne

Ewa Parzych - Siemiątkowska - starszy referent

pn.-pt.  7:00 - 15:00

budynek warsztatów szkolnych