Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Konferencja dla szkół gimnazjalnych

Egzamin maturalny - sesja poprawkowa

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2008r.

IX Olimpiada Wiedzy o Żywności

Lista osób przyjętych do liceum ogólnokształcącego o ukierunkowaniu paramilitarnym

Szkolny klub przedsiębiorczości

Lista osób przyjętych do technikum kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa

Dzień Chłopaka

XXXI Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Akademia z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej

Przedsiębiorcza klasa

VI Międzyszkolny Turniej Szkół Rolniczycj

Nowy nabór w szkołach dla dorosłych!

Finalistka X Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności

XXXII Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Rozpoczęcie kursu w zawodzie rolnik odbędzie się dnia 22.09.2008r. (poniedziałek) godzina 16:00

Egzamin zawodowy - czerwiec 2008r.

Kolory jesieni w naszym pożywieniu

Pracownia technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta

Program festynu środowiskowego „Wiosna w Gronowie” - „Od ziarenka do bochenka”

Zmiana terminów zjazdów - sem nieparzyste

Otrzęsiny klas pierwszych - wrzesień 2007

Lista osób przyjętych do liceum ogólnokształcącego o ukierunkowaniu psychoedukacyjnym

Lista osób przyjętych do technikum kształcącym w zawodzie kucharz

Uwaga maturzyści

Uwaga semestry 4KC, 4SQ, 4AE, 4AF i 4AQ!

Konkurs sprawnościowy 2

Lista osób przyjętych do zasadniczej szkoły zawodowej

Konkurs sprawnościowy

Świadectwa egzaminu dojrzałości

Pracownie komputerowe

Egzamin dojrzałości - maj 2008r.

Konkurs orki

Technik pojazdów samochodowych

Lista osób przyjętych do technikum kształcącym w zawodzie technik pojazdów samochodowych

Zmiana planu w szkołach dziennych

Lista osób przyjętych do technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

Sprawozdanie z IX Olimpiady Wiedzy o Żywności

Dzień nauczyciela

Lista osób przyjętych do technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk

Szkolenie dla tegorocznych absolwentów

Lista osób przyjętych do technikum kształcącym w zawodzie technik agrobiznesu

Uwaga absolwenci szkół gimnazjalnych

Nowy plan - szkoły dla dorosłych

Technik logistyk

Uroczyste rozdanie świadectw

Listy osób przyjętych do szkoły

Egzaminy eksternistyczne

Uwaga! Kolejny nabór na kurs w zawodzie rolnik

Nowy plan w szkołach dziennych

Egzaminy eksternistyczne - wiosna 2008

Do przyszłych kucharzy i hotelarzy!

Konkurs BHP w rolnictwie


Pliki:

pisemny czerwiec 2008
Egzamin pisemny BHP czerwiec 2010
egzamin_pisemny_czerwiec_2010czescI
Drzwi Otwarte
Kalendarz imprez 2007-2008
Kalendarium ZS, CKU 2007-2008
Deklaracja - absolwenci 2007-2008
Terminy egzaminu maturalnego w maju 2008
Lista tematów z języka polskiego na egzamin maturalny ustny 2007-2008
Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego dla przystępujących po raz pierwszy
Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego dla przystępujących po raz kolejny
Harmonogram praktyk w roku szkolnym 2007-2008
Harmonogram egzaminów dojrzałości - styczeń 2008r.