Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika ds. kadr

Prezentacja szkół wyższych i policealnych

Wizyta żołnierzy ze Szkoły Podoficerskiej

Lista osób przyjętych do szkoły 24-06-2009

Zmiana terminu rozdania świadectw - semestry 4AH, 4KD, 3BD, 4UM, 6LG

Inauguracja sezonu turystycznego 2009

Dzień nauczyciela - Życzenia dla grona pedagogicznego

Uwaga słuchacze semestru 8GA

Pierwszy dzień wiosny

Szkolny konkurs orki 2008 r.

Dzień niepodległości - uroczysty apel

Pobyt litewskich nauczycieli w naszej szkole, w ramach projektu Leonardo da Vinci

Konkurs sprawnościowy 2008

Damian Jaskrowski zwycięzdą Finału VII Międzyszkolnego Turnieju Szkół Rolniczych

Święto edukaci narodowej - uroczysta akademia

Dawid Orzech zwycięzcą Finału Okręgowego XXXIII Edycji OWiUR

Kolory jesieni w naszym pożywieniu

Zmiana planu w semestrach nieparzystych!

Otrzęsiny klas pierwszych 2008 r.

Wiosenne Manewry Polowe 2009

Projekt Peace

Kolory jesieni - relacja

Spotkanie z rodzicami 23 kwietnia 2009 r.

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

XIV Ogólnopolski Konkurs Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Konkurs o tytuł Przedsiębiorczej Klasy

Obóz szkoleniowo-rekreacyjny dla klas o profilu paramilitarnym 15-17.06.09r. Piła-Młyn

Uczeń Zespołu Szkół, CKU w Gronowie, Eryk Korzeniewski, złotym medalistą na mistrzostwach polski

Święto powiatu toruńskiego

Uwaga semestr 1UG

Kurs w zawodzie rolnik

Zmiana terminu zjazdu z 30-31 maja 2009 r.

Drzwi otwarte 24 marca 2009

Walentynki 2009

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Wolne stanowisko pracy - pracownik ds. kadr

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008-2009

Projekt Leonardo da Vinci

X Wiosna w Gronowie - relacja z Majówki Europejskiej

Światowy tydzień przedsiębiorczości 2008

Akcja - Zostań honorowym dawcą krwi

Kurs BHP dla rolników

Wiosna w Gronowie 2009

Uprzejmie informujemy iż dnia 13 i 14 czerwca 2009 r. szkoła będzie czynna od 8.00-20.00

Jasełka 2008

Pożegnanie maturzystów 2009

Wykopki buraków cukrowych 2008 r.

Rady pedagogiczne - sierpień 2009 r.

Uwaga semestr 2BF

XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Uwaga słuchacze semestrów kończących oraz absolwenci lat ubiegłych

Konferencja - Jak sobie radzić ze stresem

Szkolny konkurs - Mistrz Wiedzy Hotelarskiej


Pliki:

Kalendarium ZS, CKU w Gronowie 2008-2009
Kalendarz imprez 2008-2009
Harmonogram praktyk w roku szkolnym 2008-2009