Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Eryk Korzeniewski - brązowym medalistą Mistrzowstw Polski Seniorów w Ju-Jitsu

Jan Krzystof Ardanowski gościem ZS, CKU w Gronowie

Internat przy Zespole Szkół, CKU w Gronowie

Lista osób przyjętych

Kolory jesieni 2009

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Wycieczka do wojskowej akademii technicznej oraz szkoły głównej służby pożarniczej

Finał Szkolny XXXIV Edycji Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Jarmark Wielkanocny w Przysieku

Pierwszy dzień wiosny

56 Kujawski Pułk Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu

Nabór do szkół dla dorosłych 2009-2010

Sprzątanie świata 2009

Uroczysta Akademia w Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Goście z Litwy - relacja

Wiosna w Gronowie 2010 - relacja z Majówki Europejskiej

Drzwi Otwarte 2010

Uwaga słuchacze semestru 3FB

Uroczystość z okazji Dnia Kobiet

Konferencja - Kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców

Jasełka 2009

Spotkanie z Rodzicami 18.09.2009 r.

Wiosenne manewry polowe 2010

Zmiana planu w semestrach nieparzystych!!!

XIV Olimpiada o żywieniu i żywności

II Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Konkurs o tytuł Przedsiębiorczej Klasy

Spotkanie z Leszkiem Kołtunem

Przygotowania bieżni

Uroczyste pożegnanie absolwentów 18.06.2010

XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Uroczyste pożegnanie absolwentów 30.04.2010

Konkurs wiedzy o Obronie Cywilnej

Wycieczka do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

Spotkanie z Rodzicami 20. 11. 2009 r.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2009-2010

Dzień nauczyciela

Konferencja - Zachowanie agresywne wśród uczniów

Finał Szkolnego Konkursu Sprawnościowego Eksploatacji Sprzętu Rolniczego

Wycieczka do hoteli pięciogwiazdkowych

Akcja - Zostań honorowym dawcą krwi

Kurs BHP dla rolników

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Konferencja - Różowa wstążeczka

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Wizyta gości z Wilna 14.03.2010 - 19.03.2010

Egzamin maturalny 2010 - szkolenie

Wycieczka do Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Zmiana planu w semestrach parzystych

Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego

Obóz paramilitarny 2010

Kolory jesieni 2009 - relacja

Studniówka 2010 Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

Akcja - Klucz do mojego miasta

Apel w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Apel Pamięci


Pliki:

Statut Zespołu Szkół, CKU w Gronowie
Podanie do szkół dziennych
Oferta edukacyjna szkoły - 01.03.2010 r.
Podanie o przyjęcie do internatu
Deklaracja woli - szkoły dzienne
Deklaracja - szkoły dzienne
Kalendarium ZS, CKU w Gronowie 2009-2010
PODRĘCZNIKI - TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH 2009-2010
PODRĘCZNIKI - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 2009-2010
PODRĘCZNIKI - UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 2009-2010
PODRĘCZNIKI - SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁCYH 2009-2010
PODRĘCZNIKI - TECHNIKUM 2009-2010
PODRĘCZNIKI - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 2009-2010
PODRĘCZNIKI - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2009-2010