Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Terminarz zjazdów dla słuchaczy w roku szkolnym 2010-2011

Jarmark Adwentowy w Przysieku -11.12.2010 r

Czy zdrowo się odżywiamy?

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2010

Jasełka Grudzień 2010

Finał Szkolnego Konkursu Sprawnościowego Eksploatacji Sprzętu Rolniczego

Konkurs - Własny biznes

Etap Szkolny III Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Pielgrzymka Maturzystów

Spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień

Powiatowe Święto Edukacji Narodowej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Kalendarz imprez 2010-2011

Nasz uczeń laureatem etapu powiatowego Wojewódzkiego Konkursu o Obronie Cywilnej

Komunikat OKE z 1 lutego 2011

Obóz szkoleniowo-rekreacyjny w Pile

Uroczyste pożegnanie absolwentów - 29.04.2011

Uroczysta Akademia w Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Konferencja "Wartości w życiu młodego człowieka"

Otrzęsiny klas pierwszych

Święto Ziemniaka w Przysieku

Wiosna w Gronowie - Gronowo kształci zawodowo - relacja z festynu

Gościliśmy w naszej szkole delegację z Finlandii

Mikołajki Grudzień 2010

Kalendarium Zespołu Szkół, CKU w Gronowie - 19.11.2010r.

Dzień nauczyciela

Spotkanie Dyrektorów w ramach projektu „Szkoła przyszła do Ciebie”

Drzwi Otwarte w naszej szkole - 15 kwiecień 2011

XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszek szkole

Wiosna, wiosna, wiosna! Wiosna, ach to TY!

Dzień Kobiet

Sprzątanie Świata - Polska 2010

Oferta pracy - referent do spraw administracyjnych

Studentki z AIESEC w naszej szkole

Oferta pracy - referent w ksiegowości

Konkurs ortograficzny

Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich

Studniówka 2011 Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

Walentyki 2011

I Etap III Olimpiady Logistycznej

Ogłoszenie - szkolenie dot. procedur na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Po raz kolejny bierzemy udział w akcji "Zostań honorowym dawcą krwi" - marzec 2011

Nowa jakość kształcenia zawodowego

Akcja pod hasłem "Twoja krew jedynym ratunkiem dla innych"

Jarmark Wielkanocny w Przysieku - kwiecień 2011

Program Comenius - konstruujemy silnik Stirlinga

Spotkanie z przedszkolakami

Uczestniczyliśmy w uroczystej przysiędze żołnierzy w Toruniu

Finał Szkolnego Konkursu "Zostanę Hotelarzem"


Pliki:

Harmonogram egzaminów poprawkowych oraz egzaminów z przedłużoną sesją egzaminacyjną-szkoły zaoczne
Podanie o przyjęcie do internatu
Podanie do szkoły dziennej
Deklaracja woli - szkoły dzienne
Deklaracja - szkoły dzienne
Harmonogram praktyk w roku szkolnym 2010-2011
PODRĘCZNIKI - TECHNIKUM 2010-2011
PODRĘCZNIKI - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 2010-2011
PODRĘCZNIKI - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2010-2011
PODRĘCZNIKI - UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 2010-2011
PODRĘCZNIKI - SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁCYH 2010-2011
PODRĘCZNIKI - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁCYH 2010-2011