Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Termomodernizacja budynku warsztatów

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – 2011

Uroczystość rozdania świadectw

Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce

Plan szkół dziennych

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej szkole

Konferencja dla gimnazjalistów

Dzień Nauczyciela

Praktyki obserwacyjne w Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa

Koncert charytatywny zespołu „Musiała Band Power”

Przedstawiciele WKU w naszej szkole

Wyjazd tegorocznych maturzystów do Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Nasi uczniowie w Belgii - kolejny etap programu Comenius

Projekt "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna..."- wkracza na półmetek

Praktyki obserwacyjne w zawodzie technik hotelarstwa

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

Doradctwo zawodowe w Gronowie

Sukces naszych uczniów w "Wojewódzkiej Olimpiadzie Obrony Cywilnej"

"Lasy to życie - chrońmy je" – hasło przewodnie "Sprzątania świata 2011".

Kolejny wielki sukces naszej drużyny piłkarskiej

Byliśmy w Porcie Wojennym w Gdyni

Wycieczka kl. I LO a do Torunia

Dzień bez futra

Mikołajki w naszej szkole - 06.12.2011 r.

Chemia kosmetyków - wyjazd uczniów do salonu fryzjerskiego

Powitaliśmy koty w gronowskim gronie

Wycieczka do Poznania

Kalendarium ZS, CKU w Gronowie 2011-2012

Nasi hotelarze odwiedzają gospodarstwo agroturystyczne

Dzień Dziecka dla dużych dzieci w naszej szkole

Wycieczka uczniów do Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim

Sukces ucznia Zespołu Szkół ,CKU w Gronowie w Regionalnym Konkursie Orki

Zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym

Klasy drugie o ukierunkowaniu paramilitarnym w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu

Konkurs Savoir Vivre czyli Bon Ton

Nasi przyszli kucharze w Redzie

Nasi uczniowie w Pałacu Romantycznym Turznie

Pożegnanie absolwentów szkół dziennych - 27 kwiecień 2012 r.

Barwy lata, dary jesieni – Przysiek 2011

Gra giełdowa „Zatańcz na parkiecie"

Praktyki hotelarzy w Toruniu

Czy łatwo jest żyć współczesnej młodzieży? Nasz udział w debacie w GiLA

Zmiany, zmiany, zmiany ...

Program Comenius - Almeria

Nasze sportowe zmagania - turniej międzyszkolny w siatkówce

Poetycka podróż z Wisławą Szymborską - powiatowy konkurs

Kampania „Biała Wstążka”

Uczyliśmy się, jak być dobrym przedsiębiorcą i świetnie odpoczęliśmy

Wycieczka do stacji TV Toruń

Konferencja podsumowująca

Doradztwo Zawodowe i Psycholog w SZCZUCE

Uczniowie Zespołu Szkół, CKU w Gronowie na AGRO-SHOW 2011

Jarmark Adwentowy w Przysieku

Jarmark Wielkanocny w Przysieku - kwiecień 2012

Kalendarz imprez 2011-2012

Akcja "Zostań honorowym dawcą krwi" - 19.01.2012 r.

Szkolenie na liderów wsparcia rówieśniczego 20.04.2012

Finlandia - ostatnie dni praktyki

„O szkole w szkole" - spotkanie dyskusyjne

Nasz uczeń – Szymon Wrzesiński – jeździ dla Unibaxu!

Wyjazd uczniów do gospodarstw rolnych w Sławkowie i Gostkowie

Nasi szkolni inwestorzy najlepsi w województwie

Nasi wśród najlepszych. Wielki sukces szkolnych inwestorów

Warsztaty na zamku w Golubiu-Dobrzyniu

Studentki z Brazylii, Chin i Indonezji w naszej szkole

Święto szkoły - Wiosna w Gronowie i Drzwi Otwarte w Gronowie

Kolejna relacja z pobytu naszych uczniów w Finlandii

Jasełka - grudzień 2011

Harmonogram praktyk zawodowych 2011-2012

Goście z Belgii, Niemiec i Węgier w naszej szkole - program Comenius

Wielki sukces naszej szkolnej drużyny w Brodnicy - turniej piłki nożnej

Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie-marzec 2012

Olimpiada logistyczna - I etap

Spotkanie z Tomaszem Mycanem - aktorem teatru W. Horzycy

Relacja prawie na żywo z Finlandii

Wycieczka i pielgrzymka maturzystów 2012

Warsztaty w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu

Wycieczka do Łeby


Pliki:

3ULI
Komunikat dotyczący egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
Harmonogram egzaminów poprawkowych oraz przedłużona sesja 20-24 sierpień 2012
Technik spedytor 2012-2013
Technik zywienia i usług gastronomicznych 2012-2013
Technik hodowca koni 2012-2013
Technik pojazdów samochodowych 2012-2013
Technik informatyk 2012-2013
Technik mechanizacji rolnictwa 2012-2013
Technik ekonomista 2012-2013
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2012-2013
ZSZ - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 2012-2013
ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych 2012-2013
Liceum Ogólnokształcące 2012-2013
Harmonogram egzaminów
3UZH
Kalendarium ZS, CKU w Gronowie 2011-2012
Wniosek zdającego o zdawanie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
Oświadczenie absolwenta o woli ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym (sierpień)
Zławieś Wielka
Wielkie Rychnowo 24.03.2012
Wielkie Rychnowo
Tluchowo
Szczuka 3-4.03.2012
Szczuka
Ostrowite
Osiek
Lubicz
Lipno
Książki 10-11.03.2012
Książki 3-4.03.2012
Harmonogram program wsparcia rolnik 2 stan na 21.01.2012
Harmonogram kucharz małej gastronomii stan na 28.02.2012 grupa1
Harmonogram kucharz małej gastronomii od 10.03.2012 grupa 2
Dobrcz 3-4.03.2012
Dobrcz
Chełmza
Brąchnowo
Harmonogram doradztwa i psychologa 2 sem 2011-12
Harmonogram egzaminów poprawkowych oraz przedłużona sesja
Brachnowo
Chelmza
Harmonogram praktyk 2011-2012
Relacja z pobytu kucharzy w Redzie
Szkolny zestaw programów nauczania
Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005 – 2009
Deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w roku 2010 lub 2011
Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu w roku 2012 po raz pierwszy
Lista tematów na maturę ustną z języka polskiego w roku szkolnym 2011-2012
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 2011-2012
UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 2011-2012
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCA W ZAWODZIE TECHNIK BHP 2011-2012
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCA W ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK 2011-2012
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK 2011-2012
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 2011-2012
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI 2011-2012
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O UKIERUNKOWANIU PARAMILITARNYM, PSYCHOEDUKACYJNYM I KOSMETYCZNYM 2011-2012
TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE KUCHARZ 2011-2012
TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU 2011-2012
TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 2011-2012
TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA 2011-2012
TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 2011-2012
TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 2011-2012
TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2011-2012
TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK 2011-2012
TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR 2011-2012
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 2011-2012
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2011-2012