Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

W Gronowie "Dzień z Państwową Inspekcją Pracy"

Serwis i degustacja – kuchnia francuska

Warsztaty na temat mitów i stereotypów dotyczących seksualności człowieka

Wyjazd do hotelu Bryza w Juracie

Pamiętnik z Finlandii - kolejna relacja uczniów z praktyk zawodowych, cz.4

Paramilitarni poznają Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni

Profesjonaliści w branży turystycznej w naszej szkole

Warsztaty w firmie "HUMANO Agnieszka Łapińska"

Jarmark adwentowy w Przysieku

Kalendarium

Porozumienie o współpracy naszej szkoły z jednostkami garnizonu toruńskiego

Dwa dni niesamowitych wrażeń -relacja naszych uczniów z praktyki zawodowej w Finlandii - cz.1

Szkolenie z zakresu procedur obowiązujących na egzaminie maturalnym w maju 2013

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Mini targi turystyczne w Gronowie

Pamiętnik z Finlandii - kolejna relacja uczniów z praktyk zawodowych, cz.3

Sukces naszego ucznia w XXXVII Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Gronowscy kucharze na Rancho w Małej Nieszawce

Konkurs umiejętności dla techników pojazdów samochodowych

Leć kolędo w świat ... Jasełka 2012

Otrzęsiny klas pierwszych

W Gronowie wiedzą jak dbać o zdrowie

Gronowo najlepsze w powiecie!

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Chcieć to móc - nasze uczennice członkiniami Koła Naukowego Kosmetologii

HOTEL-ARNIA - cztery gwiazdki i praktyki obserwacyjne hotelarzy

Uroczyste otwarcie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”

Studenci z AIESEC ponownie w naszej szkole

Wizyta TWSP w Gronowie

Praktyki obserwacyjne w Restauracji Hotelu Solaris

Nasi kucharze odkrywają tajniki kuchni tajskiej

Poczet sztandarowy naszej szkoły na imieninach Marszałka Józefa Piłsudskiego

Fantazyjne koktajle, mistrzowska kawa i piękny makijaż - 13 marzec 2013 r. w naszej szkole

II Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej

Poetycka i kabaretowa podróż z Julianem Tuwimem - Powiatowy Konkurs Recytatorski w ZS,CKU w Gronowie

Warsztaty kosmetyczne - pielęgnacja twarzy

Udział słuchaczy szkół dla dorosłych w Targach Turystycznych - Wypoczynek 2013

Walentynki w naszej szkole

Nasi nauczyciele gotują w Hotelu Filmar w Toruniu!

Paramilitarni na Obchodach Dnia Podchorążego w Toruniu

XI Gwiazdkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

Obóz rekreacyjno-szkoleniowy dla klas o ukierunkowaniu paramilitarnym

Paramilitarni na spotkaniu z przedstawicielami Policji

„Zostań honorowym dawcą krwi” - marzec 2013

Warsztaty kosmetyczne w naszej szkole

Wyjazd na Węgry - kolejny etap projektu Comenius

Święto Konstytucji 3 Maja w naszej szkole

Uczymy się od najlepszych

Rok 2012 - rokiem Janusza Korczaka

Kucharze na Lawendowym Wzgórzu w Wymysłowie

Drzwi Otwarte na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ostatni etap projektu Comenius

Nasi uczniowie prezentują kulturę i tradycje Bożego Narodzenia

Psychoedukacyjni na szkoleniu w MOEiPU w Toruniu

Siłownia w naszej szkole już otwarta

Ogłoszenia 2012-2013

Pracownia spawalnictwa

Dzień przedsiębiorczości 17 kwietnia 2013 r.

Śladami Korczaka - wycieczka do Warszawy

Kolejny etap programu Comenius na Węgrzech

Paramilitarni na jubileuszu CSAiU

Nawiązanie współpracy z wojskiem!

Gościliśmy uczniów z Finlandii

Święto Edukacji w naszej szkole

Technik turystyki wiejskiej - wiedzą jak ciekawie opowiedzieć o walorach turystycznych Polski

Kurs BHP dla rolników

Spotkanie z przedstawicielami „Szkoły Generałów”.

Molekuły w gronowskiej szkole

Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę. Tegoroczna akcja "Sprzątanie świata" w naszej szkole

Konkurs umiejętności technika hotelarstwa

WARSZTATY KOSMETYCZNE – PIELĘGNACJA DŁONI

Wyróżnienia Starosty za osiągnięcia sportowe

Wyjazd przyszłych kucharzy do gospodarstwa agroturystycznego

Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości

Gronowscy kucharze dobrze znają kuchnię francuską

Alchemia i amory w kuchni

Pierwsza klasa LO na Przysiędze Wojskowej!

Pamiętnik z Finlandii - kolejna relacja uczniów z praktyk zawodowych, cz.2

Drzwi Otwarte „Wiosna w Gronowie 2013”

Mistrz kulinarny Robert Sowa w naszej szkole


Pliki:

1BP
HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I PRZEDŁUŻONEJ SESJI
Harmonogram egzaminów 2 semestr 2012-2013
Harmonogram egzaminu 1TB
Harmonogram egzaminu 2TA
Harmonogram egzaminu 5LZ
Harmonogram egzaminu 2BP
Harmonogram egzaminu 4LC
Harmonogram egzaminu 2LE
Harmonogram egzaminu 4AR
Harmonogram egzaminu 4LD
Zmiana planu na dni 20-21.04 i 11-12.05.2013
Harmonogram egzaminu 6LN
Harmonogram egzaminu 4UR
Szkolny zestaw programów nauczania przedmiotów zawodowych 2012-2013
Zmiana planu 23-24.02.2013
5LZ
2BP
Harmonogram
Szkolny zestaw programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących 2012-2013
3LD
3LC
3AR
1LE
3UR
4LZ
5LN
1TA
Technik turystyki wiejskiej 2012-2013
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych 2012-2013
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 2012-2013
ZSZ - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 2012-2013
ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych 2012-2013
Technik żywienia i usług gastronomicznych 2012-2013
Technik informatyk 2012-2013
Technik pojazdów samochodowych 2012-2013
Technik mechanizacji rolnictwa 2012-2013
Liceum Ogólnokształcące 2012-2013
Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2009
Deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010–2012
Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku 2013
Informacja o szkole 2012