Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

SEKRETARIAT UCZNIOWSKI PODCZAS PRZERWY WAKACYJNEJ

Praktyki zawodowe

Konsultacje nauczycieli i zajęcia z art.42

Samorządni - nasi uczniowie wzięli udział w debacie telewizyjnej

Modernizacja i lepsze wyposażenie naszej szkoły - dostaliśmy dofinansowanie

Wiosna w Gronowie - festyn środowiskowy

Udział psychoedykacyjnych w ASON w Toruniu

Biało-czerwono. Uroczysta akademia.

Paramilitarni świętowali „15 lat w NATO”

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS 2014

Wolne miejsca KKZ Rolnik

"Dzień z NBP w ZS, CKU w Gronowie"

Mamy pistolet pneumatyczny i walczymy dalej...

Psychoedukacyjni na szkoleniu

Zmiana planu na KKZ - technik usług kosmetycznych

Nowy plan w szkołach dla młodzieży

Młodzi samorządni - udział w konferencji

Dodatkowe zajęcia z matematyki

III Powiatowy Konkurs Recytatorski w naszej szkole

Psychoedukacyjni uczestniczą w warsztatach rozwoju osobistego

Nasi uczniowie promują tradycje związane z Wielkanocą - Jarnmark w Przysieku

Wycieczka edukacyjna - śladami Juliana Tuwima

Gościliśmy nauczycieli z Wilna w ramach projektu Leonardo Da Vinci

Uczniowie dokonali naukowej odsłony Kamionek

Paramilitarni na poligonie pod ostrzałem ostrej omunicji

Nowy plan w szkołch dla dorosłych i na KKZ

Szkolenie dla maturzystów

KKZ Kosmetyczka - zajęcia w salonie fryzjerskim 22-23.03.2014 r.

"Drzwi otwarte" w naszej szkole

SZKOLENIE - EGZAMIN MATURALNY 2014

Wycieczka programowa paramilitarnych do Poznania

Kolejne sukcesy naszego Mistrza

Konspekty maturalne

Zmiana planu w szkołach dla dorosłych i na KKZ

Byliśmy w Chinach...- kolejna wirtualna podróż pod kierunkiem znanego podróżnika

Nowy plan w szkołach dla dorosłych i na KKZ

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego

Cykl spotkań ze Zdzisławem Preisnerem

Zmiana terminu zajęć KKZ Technik logistyk

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego w okresie świątecznym

Międzyszkolny konkurs stołów wigilijnych

Godzina kodowania

Wyjazd programowy klas pierwszych o ukierunkowaniu paramilitarnym

Warsztaty dla kosmetyczek z firmą Avon

SEKRETARIAT UCZNIOWSKI - najbliższe dni

Wykłady w ramach Gis Day

Wycieczka do Planetarium

Sekretariat uczniowski do 15.00

Z botaniką za pan brat

Skarby Powiatu Toruńskiego - konkurs powiatowy w naszej szkole

Nasi kucharze najlepsi w konkursie kulinarnym w Chrystkowie

"dalEKOwzroczni" - eko-lekcje w naszej szkole

Odwołanie zajęć dodatkowych z matematyki dla semestrów 5LD i 5LC

Uroczysta Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Wniosek o pomoc świąteczną z ZFŚS

Spotkanie z oficerem Państwowej Straży Pożarnej

Zmiana terminu zajęć z matematyki

Stylizacja i wizaż

Kalendarium

Wyniki naboru 2013-07-04

Wyniki naboru 2013-07-08

Krew, pot i łzy……Raport z przebiegu obozu paramilitarnego

Filharmonia Pomorska

Uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej

Otrzęsiny klas pierwszych

Profilaktyka uzależnień

Za pan brat z PROTISTA – żywa lekcja biologii

Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie - Uroda

European Day of Langugaes

Kolejne sukcesy naszego Mistrza Kickboxingu

Sekretariat nieczynny w dzień nauczyciela

Dzień Chłopaka na słodko

Stylizacja i wizaż – „Pierwsze koty za - kolorowe - płoty”

Geografia w terenie

Anioł w Naszej Szkole!

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013-2014

Zmiana planu w szkołach dla dorosłych

Rozpoczęcie zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Rozpoczęcie zajęć w szkołach dla dorosłych

Godziny otwarcia sekretariatu


Pliki:

Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku szkolnym 2013-2014
Harmonogram egzaminów 2 LG - po zmianach!!! (26.05.2014 r.)
Harmonogram egzaminów 4 LE
Harmonogram egzaminów 4 TA
Harmonogram egzaminów 3 TB
Harmonogram egzaminów 2 LF
Szkolny zestaw programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących 2013-2014
Szkolny zestaw programów nauczania przedmiotów zawodowych 2013-2014
Harmonogram egz. poprawkowych i dodatkowe terminy luty 2014
Harmonogram egzaminów semestr I 2013-2014
Egzaminy 1 LG
Egzaminy 5 LC - po zmianach!
Egzaminy 3 LE - po zmianach!
egzaminy 1LF
egzaminy 5LD
egzaminy 3TA
egzaminy 3 BP
egzaminy 2 TB
Egzaminy 6LZ
Harmonogram
Podręczniki - technik pojazdów samochodowych 2013-2014
Podręczniki - technik mechanizacji rolnictwa 2013-2014
Deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010–2013
Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku 2009
Podręczniki - szkoła policealna - technik turystyki wiejskiej 2013-2014
Podręczniki - liceum ogólnokształcące dla dorosłych 2013-2014
Podręczniki - szkoła policealna - technik BHP 2013-2014
Podręczniki - zasadnicza szkoła zawodowa - mechanik pojazdów i maszyn rolniczych 2013-2014
Podręczniki - zasadnicza szkoła zawodowa - mechanik pojazdów samochodowych 2013-2014
Podręczniki - technik hotelarstwa 2013-2014
Podręczniki - technik organizacji reklamy 2013-2014
Podręczniki - technik informatyk 2013-2014
Podręczniki - technik żywienia i usług gastronomicznych 2013-2014
Podręczniki - liceum ogólnokształcące 2013-2014