Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Nasz "kulinarny" udział w Ogólnopolskiej Debacie o Oświacie

Jubileusz naszej szkoły

Paweł Pszonka – tegoroczny absolwent naszej szkoły jest laureatem prestiżowych konkursów i olimpiad

Tydzień bez monitora

Siedemdziesiąt lat minęło…- jubileusz Zespołu Szkół w Gronowie

Nasza Szkoła laureatem prestiżowego konkursu!

Hotelarze o Overbooking wszystko wiedzą

Wyjazd edukacyjny - Targi Techniki Motoryzacyjnej

Spotkanie Dyrektorów

Projektowo, wycieczkowo i przygodowo!

Savoir- vivre w biznesie i nie tylko

MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE

Wspaniałe wypieki naszych uczniów - Jarmark Wielkanocny w Przysieku

Geograficzno-biologiczne warsztaty w terenie

Matematyczne zmagania

Wyjazd do Turcji - próba generalna Erasmus+

Praktykanci z AIESEC w naszej szkole

Wszystko o broni strzeleckiej - zajęcia w CSAiU

Nasz udział w akcji „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych."

Wycieczka programowa do Młyna Wiedzy i hostelu MCSM w Toruniu

Śniadanie zwycięzców licytacji

Walentynkowa kuchnia

Praktyki obserwacyjne naszych hotelarzy

ERASMUS + - Uczniowie uczestniczyli w zagraniczynych stażach.

Wspólne biesiadowanie i kolędowanie w Domu Opieki Społecznej w Toruniu

Piernikowe słodkości kucharzy - Jarmark Adwentowy w Przysieku

Włączyliśmy się do akcji "Szlachetna paczka"

Ocalić od zapomnienia - konkurs fotograficzny

Barbórka - nie tylko święto górnika

Dzień pluszowego misia

Idą święta - czas stroić choinkę

Bezpieczeństwo w Internecie

Andrzejkowe wróżby

Najlepsze wśród najlepszych

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2015

Sukces naszych wokalistek

Wylicytowali smaczne śniadanie

Śniadanie w szkole - smacznie i zdrowo!

Film o prawach człowieka w reż. uczniów z klasy 2LO

"Światowy Tydzień Przedsiębiorczości" po raz kolejny odbędzie się w naszej szkole

Prawdziwy myśliwy i łowca kocha przyrodę

Nasi absolwenci uroczyście ślubują

Nowe stylizacje- kółko charakteryzatorskie

Szkoła w Gronowie - szkołą naszych marzeń

Koło charakteryzatorskie - odważnie i z pasją

Nasi uczniowie dbają o przyrodę - zbiórka kasztanów dla zwierząt

Paramilitarni na szkoleniu wojskowym

Matura i...

Udział klasy 1tr w ciekawym przedsięwzięciu

Akcja profilaktyczna w naszej szkole - „Październik - miesiącem wolnym od uzależnień”

"Młodzi Głosują" - prawybory parlamentarne w naszej szkole

Zaplanowali i pojechali - Tour Salon Poznań 2015

Na grzyby - w aromatów pełen las! Wykład prof. Piszczka w naszej szkole.

Filmowo i bajkowo, czyli otrzęsiny klas pierwszych 2015

Zjawisko lewitacji, sposoby elektryzowania ciał i wiele innych ciekawostek - lekcja fizyki naUMK

Wyjazd edukacyjny na targi kosmetyczne i fryzjerskie

Nasi hotelarze uczą się od najlepszych

Wyjazd edukacyjny przyszłych kucharzy - Zawodowy paszport do kariery

Belgijskie pozdrowienia od uczestników projektu "Jugend prägt Europa”

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego - uroczystość z udziałem naszych uczniów

Ambasador pomaga w karierze

Jedziemy do Belgii - Erasmus +


Pliki:

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - program przesięwzięcia
HARMONOGRAM ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI