Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Szkolenie poligonowe klas mundurowych

Zwycięska drużyna mechaników samochodowych

Lekcja historii - wycieczka do Gdańska

XLI Edycja Eliminacji Okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

"Odważni Wygrywają"

Przysmaki wielkanocnego koszyka

Żółte kwiaty symbolem tragicznej historii

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetycka podróż z Adamem Mickiewiczem”

Konkurs Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie

Wycieczka programowa kucharzy - tajniki kuchniki Kresów

Lekcja o finansach

Podziękowania - Akcja kwiodawstwa w naszej szkole

Wyjazd na plan programu Milionerzy

Wycieczka przedmiotowa - BMW i AUDI

Ostre strzelanie klas mundurowych

Warsztaty dla gimnazjalistów w Zespole Szkół, CKU w Gronowie

ZS, CKU W GRONOWIE NA GALI PARTNERÓW AIESEC 2017

"Alchemia i Amory w kuchni"

Kolejna edycja projektu Erasmus Plus

Inwestorzy giełdowi w naszej szkole

Gra TransEdu - spotkanie z przedstawicielami Wirtualnej akademii

Wycieczka do Harding Safety Poland Sp. z.o.o.

POWRÓT DO TRADYCJI I KUCHNI STAROPOLSKIEJ - Jarmark Adwentowy w Przysieku

Stypendia dla najlepszych

XII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości – etap I (01.12.2016)

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Uroczysta Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Projekt edukacyjny "Lekcje z ZUS"

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w naszej szkole

Spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Twarze depresji. Akceptuję. Nie oceniam.”

Pierwszy etap za nami - IX Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Wiemy, dlaczego sięgamy po dopalacze

IX Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna - I etap

Wyróżnieni stypendyści w naszej szkole

Salon Maturzysty - wyjazd edukacyjny

Kulinarny pokaz w Przysieku

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego w ZS, CKU w Gronowie

Rozpoczęcie zajęć w szkołach dla dorosłych

Inauguracja Roku Szkolnego 2016-2017