Załączniki do programu wychowawczo profilaktycznego

Program wychowawczo profilaktyczny

Statut Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

Statut pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych