Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Galerie

56 Kujawski Pułk Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu

Absolwenci - 18.06.2010

Absolwenci - kwiecień 2010

Akademia z okazji Święta Niepodległości - 10.11.2009

Drzwi otwarte - 14.04.2010

Dzień Nauczyciela - 14.10.2009

Jan Krzysztof Ardanowski gościem ZS, CKU w Gronowie - 26.02.2010

Jarmark Wielkanocny w Przysieku - 27.03.2010

Kolory jesieni - 13.10.2009

Konferencja Różowa wstążeczka - 09.04.2010

Konferencja Zachowanie agresywne wśród uczniów - 20.05.2010r

Konkurs o tytuł Przedsiębiorczej Klasy - 01.03.2010

Konkurs wiedzy o obronie cywilnej - 21.04.2010

Mikołajki 2009

Obóz szkoleniowo-rekreacyjny 15-18.06.2010

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych - 03.03.2010

Otrzęsiny klas pierwszych - 28.09.2009

Pierwszy dzień wiosny - 22.03.2010

Sprzątanie Świata - 18.09.2009

Uroczysta akademia w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczyste pożegnanie absolwentów - 30.04.2010

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - 01.09.2009

Wiosna w Gronowie - 30.05.2010

Wizyta gości z Wilna - 14.03.2010 - 19.04.2010

Wycieczka do WAT i S G S P w Warszawie -20-21.10.2009

XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 07.01.2010