Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Galerie

Akcja krwiodawstwa

Barwy lata, dary jesieni – Przysiek 2011

Czy łatwo jest żyć współczesnej młodzieży? Nasz udział w debacie w GiLA

Dzień Dziecka w naszej szkole -01.06.2012 r.

Dzień bez futra- 28.11.2011 r

Gra giełdowa - Zatańcz na parkiecie. 16.11.2011 r.

Jarmark Wielkanocny w Przysieku - 31.03.2012

Jarmark adwentowy w Przysieku - 10.12.2011 r.

Jasełka - 22.12.2011 r.

Koncert charytatywny zespołu „Musiała Band Power”

Konferencja 13.04.2012

Mikołajki - 06.12.2011 r.

Nasi przyszli kucharze w Redzie - fotorelacja z praktyki zawodowej. 28-30.11.201

Nasz uczeń – Szymon Wrzesiński – jeździ dla Unibaxu!

Nasze sportowe zmagania - turniej międzyszkolny w siatkówce. 30 -31.11.2011 r.

Otrzęsiny 2011

Pielgrzymka i wycieczka maturzystów w dniach 02.03-04.03.2012

Poetycka podróż z Wisławą Szymborską-powiatowy konkurs recytatorski.15.03.2012r

Pożegnanie absolwentów szkoły - 27.04.2012r.

Praktyka naszych uczniów w Finlandii

Praktyki obserwacyjne w Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa

Program Comenius - kwiecień 2012

Program Comenius - wizyta gości z Belgii, Niemiec i Węgier - 07-11.11.2011r.

Sprzątanie świata - wrzesień 2011

Sukces ucznia Zespołu Szkół ,CKU w Gronowie w Regionalnym Konkursie Orki

Szkolenie na liderów wsparcia rówieśniczego 20.04.2012

Uczniowie Zespołu Szkół, CKU w Gronowie na AGRO-SHOW 2011

Wielki sukces naszej drużyny piłkarskiej w Brodnicy - 15.12.2011 r.

Wigilia 2011

Wiosna w Gronowie - 22.05. 2012 r.

Wizyta gości z Indonezji, Chin i Brazylii - 15-20.01.2012 r.

Wycieczka do Poznania

Wycieczka do stacji TV Toruń - 17.01.2012 r.

Wycieczka do Łeby

Wycieczka i pielgrzymka maturzystów 2012

Wycieczka uczniów LO do Portu Wojennego w Gdyni

Wyjazd do Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim-18.04.2012r

Wyjazd uczniów do stajni „Młyńska Struga” w Grabowcu - 20.04.2012r.

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - szkolna impreza towarzysząca

Zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym - 01.09.2011 r.

Zostań honorowym dawcą krwi - 19.01.2012 r.

„Stajnia Leźno” Wyjazd naszych uczniów - 08.02.2012r. oraz 09.02.2012r.