Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Galerie

Drzwi Otwarte- Wiosna w Gronowie 2013

Dzień przedsiębiorczości 17 kwietnia 2013 roku

Fantazyjne koktajle, mistrzowska kawa i piękny makijaż -13 marca 2013rw Gronowie

Gościliśmy uczniów z Finlandii - październik 2012 r.

Gronowscy kucharze na Rancho w Małej Nieszawce

Jarmark Adewentowy w Przysieku- 15.12.2012 r.

Jasełka 21-12-2012

Kolejny etap programu Comenius - Wiedeń, Dunaújváros

Konkurs recytatorski - 20.03.2013 r.

Konkurs umiejętności zawodowych - kucharz

Konkurs umiejętności zawodowych technika hotelarza - 13.12.2012 r.

Kucharze na Lawendowym Wzgórzu w Wymysłowie

Mikołajki 06-12-2012

Mini targi turystyczne w naszej szkole - 20.10.2012 r.

Mistrz Kulinarny Robert Sowa w naszej szkole - 13.03.2013 r.

Ostatni etap programu Comenius w Ratyzbonie

Otrzęsiny klas pierwszych - 04.10.2012 r.

Otwarcie siłowni w naszej szkole -08.02.2013r.

PREZENTACJA KUCHNI MOLEKULARNEJ

Pierwsza klasa LO na Przysiędze Wojskowej - 28.09.2012 r

Pokaz stołów wigilijnych w Poznaniu

Porozumienie o współpracy z jednostkami garnizonu toruńskiego 02.10.2012 r.

Powiatowe eliminacje do konkursu wiedzy o zdrowiu-04.01.2013 r.

Pożegnanie absolwentów szkół dla dorosłych - 25.04.2013 r.

Pożegnanie absolwentów szkół dziennych - 26.04.2013 r.

Praktyka zawodowa naszych uczniów w Finlandii - Marzec 2013 r.

Praktyki obserwacyjne w hotelu Solaris w Toruniu - 12.11.2012 r.

Serwis i degustacja – kuchnia francuska

Studenci z AIESEC w naszej szkole

Studniówka 2012-2013

Szkoła przyszła do Ciebie - inauguracja zajęć

Szkoła przyszła do Ciebie - prowadzenie zajęć

Szkoła przyszła do Ciebie - rady pedagogiczne

Szkoła przyszła do Ciebie - spotkania kierowników

Szkoła przyszła do Ciebie - spotkanie integracyjne - Chełmża

Szkoła przyszła do Ciebie - spotkanie integracyjne - Szczuka

Szkoła przyszła do Ciebie - spotkanie integracyjne - Tłuchowo

Szkoła przyszła do Ciebie - spotkanie integracyjne - Zławieś Wielka

Szkoła przyszła do Ciebie - szkolenia z Moodle

Szkoła przyszła do Ciebie - szkolenia z równości płci

Szkoła przyszła do Ciebie - zajęcia Chełmża - I semestr

Szkoła przyszła do Ciebie - zajęcia Książki - I semestr

Szkoła przyszła do Ciebie - zajęcia Lipno - I semestr

Szkoła przyszła do Ciebie - zajęcia Lubicz - I semestr

Szkoła przyszła do Ciebie - zajęcia Osiek - I semestr

Szkoła przyszła do Ciebie - zajęcia Ostrowite - I semestr

Szkoła przyszła do Ciebie - zajęcia Szczuka - I semestr

Szkoła przyszła do Ciebie - zajęcia Tłuchowo - I semestr

Szkoła przyszła do Ciebie - zajęcia Wielkie Rychnowo - I semestr

Szkoła przyszła do Ciebie - zajęcia Zławieś Wielka - I semestr

Szkoła przyszła do Ciebie - zakupiony sprzęt i materiały

Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości - 08.11.2012 r

Uroczyste otwarcie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” - 24.05.2013 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012-2013

WOŚP 2013

Warsztaty gronowskich kucharzy z kuchni tajskiej -16-18.01.2013 r

Warsztaty kosmetyczne w naszej szkole - 27.11.2012 r.

Warsztaty kulinarne w Hotelu Lubicz w Ustce 02-04.12.2012 r.

Wyjazd do Hotelu Bryza w Juracie

Wyjazd przyszłych kucharzy do gospodarstwa agroturystycznego

Śladami Korczaka - wycieczka do Warszawy w dn.07.03.2013 r.

Święto Edukacji w naszej szkole