Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Galerie

Drzwi otwarte -12.03.2014r. Relacja fotograficzna

Dzień z NBP w ZS, CKU w Gronowie

Festyn środowiskowy Wiosna w Gronowie - 18.05.2014 r.

Geografia w terenie

Gis Day

Jakub Dąbrowski - wicemistrz Europy - 14-21.09.2013 r.

Jasełka szkolne 20.12. 2013

Mikołajki 2013

Nasi kucharze najlepsi w turnieju kulinarnym - 08.11.2013 r.

Nasza uczennica Aniołem Internautów

Obóz Paramilitarny jesień 2013

Otrzęsiny klas pierwszych - 08.10.2013 r.

Pożegnianie absolwentów szkół dziennych

Pożegnianie absolwentów szkół zaocznych

Prace grafików z 3TI

Samorządni - nasi uczniowie biorą udział w debacie telewizyjnej. 18.06.2014 r.

Smaczny dzień - Śniadanie na trawie - 28.05.2014 r.

Uroczysta Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej - 11.10.2013 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013-2014

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości w naszej szkole - 08.11.2013 r.

Warsztaty dla kosmetyczek z firmą Avon 15 listopada 2013r

Wycieczka edukacyjna - śladami Juliana Tuwima

Zajęcia praktyczne - stylizacja i wizaż - 23.09.2013 r.