Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Galerie

Drzwi Otwarte w naszej szkole - 13.03.2015

Dzień Edukacji Narodowej

Jarmark Adwentowy w Przysieku - 13.12.2014 r.

Jasełka 20.12.2014 r.

Jesteśmy dzielni i honorowi - akcja Zostań Honorowym Dawcą Krwi w naszej szkole

Klasy rolnicze na tropie zaawansowanych technologii żywienia zwierząt - Sano

Konferencja promująca kształcenie zawodowe – 28 października 2014 r.

Obóz integracyjny klas paramilitarnych

Obóz szkoleniowo-rekreacyjny dla uczniów LO o ukierunkowaniu paramilitarnym

Omnibus - kolejne starcie mocnych głów w Gronowie

Otrzęsiny klas pierwszych

Pokaz nowoczesnego sprzetu rolniczego - wyjazd edukacyjny uczniów 3tr i 2tr

Powiatowy Konkurs Poetycki - poetycka podróż z Cz. Miłoszem

Radosna Wiosna w Gronowie - 17.05.2015r.

Studenci z AIESEC w naszej szkole

Studniówkow gala tegorocznych maturzystów

Szlakiem dobrego smaku - gęś na 101 sposobów. Pokaz kulinarny w naszej szkole.

Test

Uroczyste pożegnanie absolwentów - 24.04.2015 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości - 07.11.2014 r.

Walka z nożem w ręku. Turniej kulinarny - amory i alchemia w kuchni

Warsztaty kosmetyczne z FM GROUP - 10.04.2014

Wyjazd do Niemiec - realizacja projektu Erasmus + i „Jugend prägt Europa”

Wykład o grzybach

„ Szkoła przyszła do Ciebie – wykorzystaj tę szansę” – wręczenie certyfikatów