Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Galerie

Drzwi Otwarte w Naszej Szkole - 11.03.2016r.

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego - 27.09.2015 r.

Europejski Dzień Języków Obcych - 22.10.2015 r.

Jasełka szkolne - 22.12.2015 r.

Kiermasz ciast w ramach akcji - I Ty możesz zostać bohaterem

Kolejne szalone makijaż-owe stylizacje

Koło charakteryzatorskie - odważne i z pasją

Mikołajki w naszej szkole

Pieniny 2016 - wycieczka klasowa 3tr (04-07.05.2016 r.)

Piernikowe słodkości kucharzy - Jarmark Adwentowy i Świąt Bożego Narodzenia

Program Erasmus + i projekt „Jugend prägt Europa” - wyjazd do Belgii

Siedemdziesiąt lat minęło…- jubileusz naszej szkoły

Się działo - 24 Finał WOŚP w naszej szkole

Szalone lata 20 i 30 - inscenizacja muzyczna z okazji Święta Edukacji Narodowej

Turniej kulinarny - Alchemia i amory w kuchni (12.02.2016 r)

Uroczyste pożegnanie absolwentów szkół dla dorosłych - 29.04.2016 r

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 24.06.2016 r.

Uroczyste ślubowanie klasy 1LO o ukierunkowaniu paramilitarnym - 09.11.2015 r.

Uroczystość Pożegnania Absolwentów - 29.04.2016 r.

WOW! Otrzęsiny - Gronowo 2015

Wycieczka programowa naszych hotelarzy - 23.02.2916 r.

Wyjazd edukacyjny naszych kucharzy - Zawodowy paszport do kariery - 24.09.2015

Wyjazd do Turcji

Wyjazd edukacyjny - Hotel Romantyczny (16.05.2016 r.)

Wyjazd edukacyjny do Gdańska - Targi kosmetyczne

Wyjazd edukacyjny hotelarzy - 22.09.2015 r.

Wyjazd edukacyjny hotelarzy do Copernicus ****- 28.09.2015 r.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w naszej szkole