Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

DYREKTORZY SZKOŁY W GRONOWIE W LATACH 1945-2009


Czesław Tarczyński (1945-1947) został powołany na dyrektora Gimnazjum Rolniczo - Mechanicznego w Olszewce Dużej (pow. wyrzyski) na początku września 1945 r. przez Wydział Oświaty Rolniczej w Bydgoszczy. Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się 14 listopada 1945 r. Wzięli w nim udział trzej nauczyciele: Ludwika Bochnigowa, Jan Puziewski oraz Julia Tarczyńska. Pani Bochnigowa nauczała języka polskiego, matematyki, historii, nauki o Polsce współczesnej i języka francuskiego. Opiekowała się również biblioteką szkolną. Jan Puziewski wykładał geografię oraz kierował zajęciami praktycznymi z zakresu ogrodnictwa. Julia Tarczyńska nauczała przyrody i prowadziła zajęcia świetlicowe. W latach 1945-46 zostali zatrudnieni kolejni pedagodzy: Stefan Maliszewski -nauczyciel fizyki, Władysław Rogowski -nauczyciel zoologii i chemii oraz Stanisław Haertle - nauczyciel hodowli. W szkole uczyło się wówczas 35 uczniów, a wiek ich wahał się od 1 5 do 23 lat. Byli to absolwenci przedwojennej - sześcioletniej i siedmioletniej szkoły powszechnej. Dyrektor rozpoczął w maju 1946 r. przygotowania do przeniesienia szkoły do Gronowa. Rok szkolny 1946/1947 rozpoczął się nietypowo, bo 13 września. Początkowo zajęcia odbywały się w Pałacu w Gronowie.


Witold Kiełczewski(1947-1948) został dyrektorem Gimnazjum na początku października 1947 roku. W momencie obejmowania przez niego tej funkcji, kadra pedagogiczna składała się z 5 osób. W szkole uczyło się 51 uczniów. Pan Dyrektor rozpoczął przygotowania do przekształcania Gimnazjum w 4-letnie Liceum Rolniczo Mechaniczne. Podjął również prace związane z przygotowaniem pomieszczeń warsztatowych. Przeznaczono na nie budynek dzisiejszego spichrza.


Alfred Płaziak (1948-1952) to dyrektor - już Liceum Rolniczo Mechanicznego w Gronowie. W skład Rady Pedagogicznej we wrześniu 1948 r. wchodzili następujący nauczyciele: Stefan Maleszewski, Franciszek Liszkowski, Władysław Rogowski, Wiktor Osten, Władysław Dereń i Edward Sokołowski. W latach 1948-1952 rozwój szkoły naprał tempa, zostały wybudowane i wyposażane nowe budynki warsztatów. Zwiększa się też liczba zatrudnionych nauczycieli(14). W czerwcu 1952 r. w szkole uczyło się 114 uczniów.


Władysław Kucharczyk (1952-1956) jako dyrektor Państwowego Technikum Mechaniki Rolnej utworzył, po raz pierwszy w dziejach szkoły w Gronowie, równoległe klasy pierwsze. Zatrudnił kolejnych nauczycieli, w 1955 r. zainicjował zbudowanie dwóch baraków w parku otaczającym Pałac, w których odbywały się zajęcia lekcyjnie. Pałac zaczął wtedy pełnić funkcje internatu, w którym zamieszkało około 300 wychowanków. W roku szkolnym 1954/55 w szkole funkcjonowało 7 oddziałów, w tym 2 klasy pierwsze, 3 drugie i po jednej 3 i 4. Poszczególne klasy liczyły od 1 5 do 41 uczniów.


Piątkowski Mieczysław (1956-1957) /urodzony 25 września 1929 r. w Toruniu/ ukończył w lutym 1954 r. Szkołę Inżynierską w Poznaniu, Wydział Budowy Maszyn. W marcu 1954 r. rozpoczął pracę w Państwowym Technikum Mechaniki Rolnej w Gronowie w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych. Od 31 sierpnia 1956 r. zostały mu powierzone obowiązki dyrektora szkoły, które pełnił przez rok. Potem został wicedyrektorem do spraw pedagogicznych a następnie wykładowcą i kierownikiem działu dydaktycznego: organizacji napraw maszyn i ciągników rolniczych. W 1960 r. przestał pracować w Gronowie.


Ryszard Psyk (1957-1963)/ urodzony 3 lipca 1926 r. w Łowiczu/ ukończył w 1945 Liceum Pedagogiczne w Skierniewicach i rozpoczął pracę nauczycielską w Szkole Podstawowej w Makowie a później w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Łowiczu. Od 1950 do 1952 r. zatrudniony był w Centralnej Szkole Państwowych Ośrodków Maszynowych na Ursynowie, a w latach 1952 1953 w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym w Warszawie i Ministerstwie Rolnictwa- Centralnym Zarządzie Szkół Rolniczych. Od 1953 roku Ryszard Psyk był nauczycielem i dyrektorem Państwowego Technikum Ogrodniczego w Aleksandrowie Kujawskim. W 1956 r. został przeniesiony do Państwowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Gronowie, a od września 1957 r. zostały mu powierzone obowiązki dyrektora szkoły. Ukończył w roku 1969 wyższe studia inżynierskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra inżyniera ekonomii rolnictwa. Ryszard Psyk był również działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego, z ramienia, którego został wybrany Radnym Powiatu Toruńskiego. W roku 1966 otrzymał urlopowanie do pracy jako Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łasku, w województwie łódzkim.


Tadeusz Jekiel ( 1963-1970) /urodzony 28 listopada 1916 r. w Dobrzyniu nad Wisłą/ to kolejny dyrektor szkoły w Gronowie. Posiadał on wykształcenie wyższe zawodowe. W latach 1946-1961 pracował w prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rypinie, a następnie -od 1 lutego 1961 do 31 października 1963 r. - w Szkole Podstawowej w Świedziebni. Na dyrektora Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Gronowie został powołany w 1963 roku. W czasie jego kadencji w 1964 r. oddano do użytku internat na 180 miejsc, a w 1965 r. salę gimnastyczną. W sierpniu 1971 roku został powołany na dyrektora Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Nadrożu (powiat Rypin).


Roman Grzejda (1970-1973) /urodził się 23 stycznia 1922 r. w Szczuce w powiecie brodnickim/ posiadał wyższe wykształcenie rolnicze. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1952 w Stacji Hodowli i Ochrony Roślin w Wyrzysku, Toruniu i Bydgoszczy. Następnie do 1968 r. zatrudniony był w Zjednoczeniu Cukrowników w Toruniu, potem w doradztwie rolniczym w Minikowie. W 1971 r. Roman Grzejda został mianowany jako nauczyciel kontraktowy dyrektorem Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Gronowie. Funkcje tę pełnił do 1973 roku. W tym czasie został zbudowany nowy gmach szkoły znajdujący się przy drodze Toruń Kowalewo Pomorskie.


Stanisław Wacław Giziński (1973-1978) /urodził się 14 kwietnia 1932 r. w Zawidzu, w powiecie sierpeckim/ ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdańsku na kierunku pedagogika. Był dyrektorem Zasadniczej Szkoły Rachunkowości Rolnej w Lubiczu od 1 września 1972r. do 31 sierpnia 1973 roku, by następnie tę funkcję pełnić w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Gronowie. Od 1946 roku był strażakiem ochotnikiem i pełnił szereg funkcji strażackich, m.in.: prezesa jednostki OSP i Zarządu Gminnego Związku OSP w Lubiczu, członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Toruniu, przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Historyczno-Muzealnej tegoż Związku, długoletniego członka Komisji Historyczno-Muzealnej Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie. Był również kustoszem pożarnictwa Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Założył dwie strażackie orkiestry dęte: w Lubiczu (1966 r.) i w Gronowie (1973 r.). Stał się głównym współtwórcą Muzeum Pożarnictwa oraz okazałej Izby Tradycji w Mierzynku, gdzie piastuje godność honorowego prezesa OSP. Dziś jest znanym badaczem historii pożarnictwa w skali makroregionu Pomorza Nadwiślańskiego oraz autorem kilkudziesięciu popularnonaukowych artykułów i publikacji już wydanych i będących w druku.


Ignacy Bogdan Izydorczyk (1978-1988) /urodził się 20 lipca 1937 r. w Dąbrówce Dużej/ ukończył w 1964 r. Studium Nauczycielskie o kierunku mechanicznym oraz studia wyższe w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Wielokrotnie odznaczany był Krzyżem Zasługi: brązowym w 1963 r. srebrnym 1976 r. złotym 1977 r., medalem 30-lecia w 1974 r. medalem 40-lecia 1985 roku. W dniu 15 sierpnia 1956 r. Ignacy Izydorczyk podjął pracę w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i wykonywał ją do 31 sierpnia 1973 r. Następnie w okresie 1 stycznia 1973 r. 31 stycznia 1978 r. Sprawował funkcję kierownika internatu w Technikum Chemiczno-Mechanicznym i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wąbrzeźnie. Z dniem 1 lutego 1978 r. Ignacy Izydorczyk został przeniesiony na stanowisko nauczyciela i dyrektora w Zespole szkół Rolniczych w Gronowie. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 13 października 1979 r. Pan Ignacy Izydorczyk został profesorem szkoły średniej. Funkcję dyrektora sprawował do przejścia na emeryturę w 1988 roku.


Marek Janiszewski (1988-1990, 2001-2002) / urodzony 22 lutego 1950 r. w Orzechowie/ ukończył w 1973 r. studia wyższe zawodowe w Wyższej Szkole Inżynierii im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na Wydziale Mechanicznym w zakresie maszyn i urządzeń rolniczych, uzyskując tytuł inżyniera mechanika. W 1982 r. zdobył w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie dyplom magisterski na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym z zakresu pedagogiki rolniczej. W 1983 r. ukończył studium podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie z zakresu andragogiki i nowoczesnej technologii kształcenia, zaś w 2004 r. studia podyplomowe z zakresu informatyki w Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Od 1974 r. pracował w państwowym Ośrodku Maszynowym w Wąbrzeźnie jako kierownik grupy robót. Pracę w charakterze nauczyciela w Zespole Szkół Rolniczych w Gronowie w rozpoczął 1 września 1976 roku. Od roku1982 pełnił funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Gronowie, a od września.1988 roku - dyrektora szkoły. Ponownie stanowisko wicedyrektora do spraw Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie objął 1 września 1999 roku. Starosta Toruński dr Eugeniusz Lewandowski w dniu 1 grudnia 2001 r. powierzył Markowi Janiszewskiemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół, Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie na okres do czasu wyłonienia dyrektora szkoły. Funkcję tę pełnił do 31 stycznia 2002 r. Po objęciu funkcji dyrektora przez Zbigniewa Piotrkowskiego, Pan Janiszewski był wicedyrektorem do spraw przygotowania zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, aż do przejścia na emeryturę w dniu 1 stycznia 2005 roku.


Maria Będlin (1990-1997) /urodzona 21 września 1959 r. w Kwirynowie/ ukończyła w 1982 roku Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na Wydziale Matematyki i Techniki w zakresie matematyki o specjalności nauczycielskiej. W 1994 r. ukończyła studium organizacji i zarządzania w zakresie oświaty rolniczej, a w 2003 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy - studia podyplomowe na kierunku zarządzanie projektami z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Gronowie objęła 16 sierpnia 1990 roku i pełniła do 1997 roku. Od 1 września 1997 r. do dnia dzisiejszego jest doradcą metodycznym w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Od 2002 r. pracuje również na stanowisku wiceprezesa Oddziału ZNP Rejonu Toruńskiego.


Halina Oczachowska (1997-2002) /urodziła się 11 sierpnia 1947 r. w Bujence, w województwie białostockim/ ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1970 roku, a także studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania placówką edukacyjną, specjalność menedżer oświaty, w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie oraz studia podyplomowe z zakresu rozwoju terenów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską. Od 1 września 1970 r. pracowała w charakterze nauczyciela chemii w Zespole Szkół Rolniczych w Gronowie. W okresie od 1 września 1990 do 31 sierpnia 1993 r. sprawowała stanowisko wicedyrektora szkoły, od stycznia 1994 do 31 sierpnia 1997 była doradcą metodycznym. Funkcję dyrektora szkoły pełniła od 17 sierpnia 1997 do 28 lutego 2002 roku. Z jej inicjatywy rozpoczęto organizację Festynu Środowiskowego „Wiosna w Gronowie".


Zbigniew Piotrowski (2002) /urodzony 27 lutego 1953 r. w Lidzbarku/ ukończył w 1977 roku studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym w zakresie historii o specjalizacji nauczycielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś w 2001 roku -studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu w oświacie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pierwszą pracę zawodową podjął w 1972 roku jako nauczyciel w szkole podstawowej w Nowymdworze. W latach 1977-1990 pracował na różnych stanowiskach w organizacjach społecznych i politycznych. Współpracował z Telewizją Spółdzielczą Toruń (1995-2000). Jest członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie', Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnień i Współuzależnień. Od 1990 do 1995 roku pracował w charakterze nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 29 w Toruniu, następnie w Szkole Podstawowej w Grębocinie, w której od 1996 pełnił funkcję wicedyrektora. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gronowie Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego zostało mu powierzone dnia 1 lutego 2002 roku na okres 5 lat. We wrześniu 2006 r. został wybrany na kolejną kadencję dyrektora Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.