Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Historia Gronowa

Gronowo jest wsią podtoruńską, leżącą przy drodze krajowej (170) z Torunia do Olsztyna, między Toruniem a Kowalewem Pomorskim. Pierwsza wzmianka o Gronowie pojawiła się w źródłach pisanych na początku XIV wieku. Wieś była wówczas własnością Zakonu Krzyżackiego i należała do komturstwa toruńskiego. Sama historia osadnictwa na terenie Gronowa sięga wczesnego średniowiecza, kiedy tereny te stanowiły pogranicze przenikania się wpływów prusko-słowiańskich. Ślady z tego okresu zachowały się w postaci grodziska usytuowanego w pobliżu obecnej wsi, które możemy nazwać Starogronowem (ok. 1 km na północ w linii prostej) Po wojnie trzynastoletniej (1472) dobra gronowskie są nadawane jako zadość uczynienie za pomoc finansową w okresie wojny obywatelom Torunia. W 1520 roku król Zygmunt I Stary darowuje wieś miastu jednakże ze względów fiskalnych decyzja ta nie jest trwała. Od XVI w. Gronowo, jako królewszczyzna, dawane jest w dzierżawę ciągle zmieniającym się właścicielom.

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Gronowo znalazło się w zaborze pruskim, pozostając do 1796 r. dobrem rycerskim. Wówczas król pruski Fryderyk III darował dobra Gronowo i Gronówko swemu adiutantowi przybocznemu Krzysztofowi Chlebowskiemu, który sprzedał je nowemu właścielowi. W 1796 r. majątek zakupiony został przez Samuela Fryderyka Wolffa i w rękach tej rodziny pozostał przez cały XIX w. Po pierwszej wojnie światowej rodzina Wolffów sprzedała majątek księciu Włodzimierzowi Puzynie. W latach 1936/37 w dobrach gronowskich przeprowadzono częściową parcelację majątku, co wpłynęło pozytywnie na kształtowanie się infrastruktury wsi. Siedzibą rodową (Wolffów i Puzynów) był wybudowany na początku XX w. pałac otoczony parkiem. Mimo dewastacji dokonanej po II wojnie światowej nadal widoczne są ślady wspaniałej przeszłości pałacu i parku. Obecnie pałac uległ licznym przeróbkom. Częścią majątku były również zabudowania gospodarcze, usytuowane w ciągu, gdzie obecnie znajduje się nieczynna chlewnia, magazyn zbożowy, garaże oraz gorzelnmia, której resztki w postaci komina i części podziemnych zachowały się do dziś. W pobliżu sadu zachował się pochodzący z okresu budowy pałacu tzw. domek ogrodnika. Prezentując ślady przeszłości Gronowa warto również wspomnieć o zachowanym grobowcu rodu Wolffów przy drodze z Gronowa do Kamionek.

Osobnym zagadnieniem wymagającym oddzielnego opracowania jest kościół parafialny, którego korzenie sięgają czasów średniowiecza. W czasie okupacji hitlerowskiej mieściła się w pałacu gronowskim szkoła rolnicza, a od 1944 roku - szpital polowy. W 1945 r. pałac stał się siedzibą polskiej szkoły rolniczej. Decyzja ta stała się początkiem szybkiego rozwoju wsi w minionym pięćdziesięcioleciu.