Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Krótka historia naszej szkoły

We wrześniu 1945 roku utworzono Męskie Gimnazjum Rolniczo - Mechaniczne we wsi Olszewka Duża w powiecie wyrzyskim, które to rok później zostało przeniesione do Gronowa. Ten fakt można uważać za początek naszej szkoły, która przez minione ponad 50 lat zmieniała nie tylko swoją nazwę, ale także rozszerzała bazę materialną i kierunki kształcenia. Najstarsi absolwenci tej szkoły w trakcie uroczystości 50 - lecia istnienia szkoły wspominali, iż uczyli się wówczas w prowizorycznych barakach. Dzisiejsi uczniowie uczą się w budynku szkolnym, który został oddany do użytku w 1972 roku, co wyraźnie polepszyło warunki bytowania i nauki młodzieży, a także osób starszych, którzy uzupełniali swoją wiedzę w technikum zaocznym. W roku 1976 szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Rolniczych w Gronowie i dalej poszerzała swoje pole działania, czego wyrazem było uruchomienie 1985 roku stacji diagnostycznej pojazdów mechanicznych. Przemiany, które dokonują się w naszym kraju sprawiły, że od 1 grudnia 1998 roku szkoła przyjęła następującą nazwę: Zespół Szkół - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Fakt ten umożliwi naszej szkole włączenie się w nurt wielkich przemian społeczno - gospodarczych, które mają umożliwić nam wejście do Unii Europejskiej. Polskie rolnictwo czeka na młodych ludzi, którzy najpierw posiądą różnorodną wiedzę, by potem zmienić oblicze polskiej wsi i tym wielkim oczekiwaniom wychodzi naprzeciw nasza szkoła. W 2004 roku szkoła ponownie zmieniła nazwę, tym razem na: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, pod którą funkcjonuje do tej pory.