Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Gronowo 128

87-162 Lubicz

 

Dyrektor mgr Zbigniew Piotrowski

 

Regon: 000095822 NIP: 879-10-06-918

Wykaz telefonów:

Sekretariat dyrektora telefony (fax) 
56 678-41-18
 +48 600727156
56 678-41-25
56 678-41-66
 
Sekretariat dla uczniów i słuchaczy 
56 678-40-82
 +48 883349205
56 678-40-83
 
Pod godzinie 15:00 oraz w soboty
i niedziele telefony łączone są bezpośrednio
 
Internat  56 678-41-18  +48 606299235
Portiernia  56 678-41-25  
Stacja KontroliPojazdów  56 678-41-66  +48 608829575

Godziny pracy sekretariatu dla uczniów i słuchaczy

Pn, Pt 7:00 - 15:00
Wt, Śr, Czw  7:00 - 17:00
Sb 8:00 - 14:00

Godziny pracy administracji

Pn - Pt  7:00 - 15:00

Godziny pracy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

Pn - Pt  8:00 - 18:00
Sb 8:00 - 14:00

 

Wykaz numerów wewnętrznych wraz z oddziałami

 

Adres poczty elektronicznej:

Dane identyfikujące umieszczane na fakturach VAT

NABYWCAODBIORCA
Powiat Toruński
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń
NIP 956-20-86-885
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128
87-162 Lubicz
NIP: 879-10-06-918

 

Organ prowadzący:

Powiat Toruński

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

 

tel. +48 56 662 88 88
fax. +48 56 662 88 89

 

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

 

Mapa: