Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Grono Pedagogiczne

 

Grono pedagogiczne.jpg

Nazwisko i imię

Przedmiot nauczany lub rodzaj prowadzonych zajęć

Andzińska Małgorzata

chemia, przedmioty zawodowe gastronomiczne i hotelarskie

Bagniewska Karolina

język polski, biblioteka

Belzyt-Grzegórska Magdalena

przedmioty zawodowe  logistyczne

Bętkowski Adam

praktyczna nauka zawodu

Białek Przemysław

praktyczna nauka zawodu

Bielski Piotr

przedmioty zawodowe elektromechaniczne

Bronicki Dariusz

praktyczna nauka zawodu

Burdach-Szydłowska Milena

psycholog

Derda Rafał

język angielski

Dubacki Mariusz

przedmioty zawodowe informatyczne

Filarski Roman

praktyczna nauka zawodu

Gawrońska Agata

matematyka

Glubiak Marta

historia, wiedza o społeczeństwie

Grala Hanna

wychowawca w internacie

Grzegórska Ludmiła

matematyka, informatyka

Grzonkowski Arkadiusz

biblioteka, przedmioty zawodowe hotelarskie

Gumowska Maria

religia

Hasse Mariusz

BHP, wychowawca w internacie

Hernacki Marek

przedmioty zawodowe mechaniczne

Hopke Zbigniew

przedmioty zawodowe mechaniczne

Janiszewski Marek

przedmioty zawodowe mechaniczne

Jaroszewski Dawid

praktyczna nauka zawodu

Jasieniecka Beata

chemia, przedmioty zawodowe gastronomiczne

Jędraszek Marcin

religia

Kołtun Katarzyna

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Komór Małgorzata

wychowanie do życia w rodzinie

Kornacka Ewa

język polski

Kozłowska Luiza

pedagog, język angielski

Krajewska Anna

wychowawca w internacie

Krasińska Renata

język angielski

Krojniewski Stanisław

przedmioty zawodowe mechaniczne

Kucharska Magdalena

wychowawca w internacie

Łapczyńska Józefa

język angielski

Łuczyńska Beata

przedmioty zawodowe gastronomiczne

Marolewski Adam

historia

Marska Katarzyna

język niemiecki

Melerska Violetta

przedmioty zawodowe medyczne

Milewski Mieczysław

przedmioty zawodowe rolnicze

Misiak Anna

język angielski

Murawska-Czapla Anita

informatyka, matematyka, wicedyrektor szkoły

Musiała Beata

język polski, wiedza o kulturze

Muzalewska Jolanta

wychowanie fizyczne

Niezgoda Agata

fizyka

Nowakowski Marcin

praktyczna nauka zawodu

Orłowska Natalia

przedmioty zawodowe rolnicze

Pacholec Paweł

praktyczna nauka zawodu

Piotrowska Anna

matematyka

Piotrowski Zbigniew

historia, wiedza o społeczeństwie, dyrektor szkoły

Podraza Mariusz

edukacja dla bezpieczeństwa, kierownik internatu

Popławski Jacek

przedmioty zawodowe mechaniczne

Połetek Dorota

język angielski, język niemiecki

Przymorski Marek

praktyczna nauka zawodu

Raczyńska-Grala Dorota

wychowawca w internacie

Radecka Kamilla

przedmioty zawodowe medyczne

Różański Krzysztof

praktyczna nauka zawodu

Rycharski Michał

przedmioty zawodowe prawne, BHP, kierownik szkolenia praktycznego

Rzepiński Łukasz

wychowanie fizyczne

Sipak Marek

przedmioty zawodowe agrotroniczne

Skowrońska Maria

biblioteka

Skrzeszewski Kazimierz

praktyczna nauka zawodu

Stefańska Justyna

historia, wiedza o społeczeństwie

Sulkowski Krzysztof

praktyczna nauka zawodu

Szablewska-Szymanek Lidia

wychowawca w internacie

Szczęsny Krzysztof

przedmioty zawodowe logistyczne, rolnicze

Sztal Alina

język polski, przedmioty zawodowe kosmetyczne

Śliwiński Robert

wychowanie fizyczne

Tomaszewska-Guttfeld Ewa

matematyka, informatyka

Tybuszewska Magda

język niemiecki

Waleszczyk Piotr

wychowanie fizyczne

Waśniewska Ewa

przedmioty zawodowe gastronomiczne

Wieczorek Jadwiga

przedmioty zawodowe rolnicze

Węglerski Paweł

praktyczna nauka zawodu

Więckowska-Dzioba Wioletta

język angielski

Wiśniewski Radosław

geografia, zajęcia rewalidacyjne

Wojtczak-Różańska Joanna

matematyka, informatyka, zajęcia rewalidacyjne, wicedyrektor szkoły

Woźniak-Margol Anna

przedmioty zawodowe medyczne

Woźny Agnieszka

geografia, przedmioty zawodowe hotelarskie

Wyrbiński Todor

wychowawca w internacie 

Wysocka-Stankiewicz Emilia

biologia, przedmioty zawodowe kosmetyczne, zajęcia rewalidacyjne

Zakrzewski Tomasz

praktyczna nauka zawodu

Zawadzki Józef

praktyczna nauka zawodu

Zielińska Zdzisława

praktyczna nauka zawodu, kierownik warsztatów