Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 

DO ZESPOŁU SZKÓŁ, CKU W GRONOWIE

 

1. Kandydat do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie w procesie rekrutacji może uzyskać maksymalnie 200 punktów. Stosuje się następujące zasady przeliczania stopni na punkty:

Przedmiot

Punktacja

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

Język polski

18

17

14

8

2

Matematyka

18

17

14

8

2

 

Dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę

Przedmiot

Punktacja

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

geografia

18

17

14

8

2

wychowanie fizyczne

18

17

14

8

2

 

 

Na końcową liczbę punktów uzyskanych przez absolwenta gimnazjum składają się:

 

1.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego.

0 - 100 pkt

2.

Suma punktów za stopnie z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkołę

maks. 72 pkt

3.

Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem.

7 pkt

4.

Osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, określonych w § 6 ust. Rozporządzenia Ministra Edukacja Narodowej z dnia 14 marca 2017r.
(Dz. U. z 2015r., poz. 1942)

maks. 18 pkt

5.

Wolontariat

3 pkt

(wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i branżowej szkoły pierwszego stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum).         

 

 

Do szkoły będą przyjmowani absolwenci gimnazjum, którzy otrzymają liczbę punktów odpowiednią do profilu kształcenia.

 

HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ - ROK SZKOLNY 2017/2018

Od 17 maja 2018 r. (czwartek) do 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) do godziny 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - sekretariat uczniowski.

 

 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU UCZNIOWSKIEGO

W pozostałe dni robocze w okresie wakacyjnym sekretariat czynny w godz. 7.00 - 15.00

 

Dokumenty prosimy dostarczać w teczkach wiązanych.

 

Wykaz programów i podręczników wywieszony będzie w gablocie szkolnej i umieszczony na stronie internetowej www.zsgronowo.edu.pl.