Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Liceum Ogólnokształcące o ukierunkowaniu kosmetycznym

 

Nie usta czy oko gwarantem całości, ale ich harmonia i urok całości.

Alexander Pope

 

Tajemnice kosmetyki znane są nie od dziś, a udokumentowane wzmianki o sposobach upiększania ciała sięgają o wiele dalej w głąb historii do roku 3000 p.n.e., do Starożytnego Egiptu.

Obecne czasy wymuszają na nas co raz większą dbałość o wizerunek zewnętrzny, z tego powodu rośnie zainteresowanie wśród każdej grupy wiekowej kosmetyką i kosmetologią.

Liceum kosmetyczne to oferta dla uczniów zainteresowanych zawodem kosmetyczki i kosmetologa, a przede wszystkim dla młodych ludzi cechujących się wysoką kulturą osobistą, systematycznością, dokładnością, poczuciem estetyki, umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi, cierpliwością. To propozycja dla tych, którzy chcieliby przygotować się w przyszłości do pracy w branży kosmetycznej.           

Uczniowie Liceum kosmetycznego będą poszerzali swoją wiedzę o zagadnienia związane z usługami kosmetycznymi, co stwarza szansę na zostanie specjalistą, który wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej, udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej, a także pozyskuje informacje o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce. Pozwoli to absolwentom tego ukierunkowania skuteczniej starać się o pracę w gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, sklepach czy firmach kosmetycznych. Głównym zadaniem jest uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających w przyszłości na prowadzenie własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody. Ukończenie klasy nie gwarantuje pracy w branży kosmetycznej, ale absolwent zostanie wyposażony w umiejętności, które pozwolą mu na związanie swojej dalszej drogi zawodowej z kosmetologią. Będą one mogły być rozwijane na studiach stosownie do indywidualnych możliwości, zainteresowań i predyspozycji.

 

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym o ukierunkowaniu kosmetycznym to kształcenie ogólne wraz z przedmiotami realizowanymi w ramach innowacji pedagogicznej, którymi są:

„Biologia w kosmetyce" - przedmiot realizowany w klasie I i II w wymiarze 90 godzin na cały cykl kształcenia;

„Chemia kosmetyków" - przedmiot realizowany w klasie II w wymiarze 60 godzin na cały cykl kształcenia:

„Higiena i dietetyka" - przedmiot realizowany w klasie I w wymiarze 30 godzin na cały cykl kształcenia.

Realizując wyżej wymienione przedmioty zdobędziesz wiedzę na temat rodzajów diet, składników odżywczych i ich wpływu na organizm człowieka a przede wszystkim na stan i funkcjonowanie skóry, żywienie dorosłych, dzieci oraz higieny osobistej człowieka, surowców ,środków chemicznych oraz  pochodzenia naturalnego wykorzystywanych do produkcji kosmetyków i ich działania na skórę, zagadnień dotyczących budowy skóry i jej pielęgnacji, pielęgnacji oczu,  kończyn górnych i dolnych oraz masażu poszczególnych części ciała, stylizacji i wizażu.

Ponadto uczniowie uczestniczą w organizowanych w szkole warsztatach kosmetycznych, odwiedzają salony kosmetyczne i SPA, gdzie zapoznają się z praktyczną stroną wykonywania zawodu kosmetyczki czy kosmetologa.

 

Opracowała: Emilia Wysocka-Stankiewicz

Kosmetyczki

Kosmetyczki

Kosmetyczki