Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

KLASA O UKIERUNKOWANIU PARAMILITARNYM

 

Ze względu na zawieszenie obowiązku odbywania Zasadniczej Służby Wojskowej, ale nie malejące zainteresowanie wśród młodzieży tematyką służb mundurowych od wielu lat dużym powodzeniem cieszy się klasa o ukierunkowaniu paramilitarnym. Nauka w tej klasie pozwala na rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów związanych z tematyką obronności państwa i bezpieczeństwa obywateli. Poprzez realizację dodatkowych - specjalistycznych przedmiotów (edukacja wojskowa, prawne podstawy służby w policji, strzelectwo sportowe, podstawy ćwiczeń siłowych,  samoobrona,  pływanie) nasi uczniowie przygotowywani są do egzaminów wstępnych w uczelniach wojskowych, procedury kwalifikacyjnej do Policji i innych służb mundurowych. W trakcie nauki uczniowie poznają pracę w tych służbach podczas wycieczek i spotkań z ich przedstawicielami. Już w pierwszych dniach września klasa pierwsza odbywa biwak integracyjno - szkoleniowy, a kończąc program innowacji w klasie drugiej uczestniczy w trzydniowym obozie szkoleniowo - rekreacyjnym, który jest podsumowaniem nabytej wiedzy i zweryfikowaniu jej w praktycznym działaniu.

Elementami wyróżniającymi naszą szkołę na tle innych jest stała współpraca z jednostkami wojskowymi Garnizonu Toruń (CSAiU, WKU), dobrze wyposażone sale do ćwiczeń siłowych oraz własne pole do paintballa.

Jeżeli swą przyszłość chcesz związać z mundurem, bo oczekujesz stabilnej a jednocześnie ciekawej i dynamicznej pracy - czekamy na Ciebie!

 

Opracował  mgr inż. Mariusz Podraza

Nauczyciel Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

 

 

Paramilitarni

Paramilitarni

Paramilitarni

Paramilitarni

Paramilitarni