Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Liceum ogólnokształcące o ukierunkowaniu psychoedukacyjnym

 

Współczesna szkoła kładzie główny nacisk na przekazywanie wiedzy akademickiej. To nie wystarczy by zagwarantować sukces życiowy. Daniel Goleman słynny amerykański psycholog  w swojej książce ,,Inteligencja emocjonalna" przynosi odpowiedź na pytanie, jak to się dzieje, że zdolni uczniowie stają się zaledwie przeciętnymi pracownikami, albo, że osoby o wysokim ilorazie inteligencji nieraz z trudem radzą sobie w życiu. Zależy on bowiem w głównym stopniu od kontrolowania własnych emocji, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu.

W tej klasie będziesz miał okazję poznawać swoje słabe i mocne strony oraz nauczysz się jak nad nimi pracować. Dowiesz się jak podnieść poczucie własnej wartości i wzmacniać swoją motywację do pokonywania trudności w osiąganiu zamierzonych celów. Będziesz miał okazję zdobyć wiedzę o roli emocji w życiu człowieka, która często decyduje o naszym zamierzonym życiowym sukcesie. Postaramy się przybliżyć Ci wiedzę i praktyczne umiejętności radzenia sobie na co dzień ze stresem. Pomożemy Ci w planowaniu i ustalaniu celów życiowych oraz w doskonaleniu procesów intelektualnych, doskonaląc Twoją pamięć, myślenie, wyobraźnię i uwagę.

Będziesz miał możliwość doskonalić umiejętności komunikacyjne, które należą do najważniejszych w każdej dziedzinie życia tzw. mega umiejętności. Poznasz zasady dobrej komunikacji między ludźmi. Nauczymy Cię umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, uważnego słuchania oraz skutecznego porozumiewania się. Dowiesz się jak skutecznie rozwiązywać konflikty oraz poznasz style negocjacji. Odbędziesz trening asertywności, która pozwoli unikać zachowań agresywnych i konfliktów.

Celem takiej klasy jest wychowanie człowieka o wysokiej inteligencji emocjonalnej, która zapewni mu sukces zawodowy, społeczny i rodzinny.

Wiedza zdobyta w psychoedukacji pomoże w kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach, a w szczególności na psychologii, pedagogice, resocjalizacji, socjologii, dziennikarstwie i itp.

 

Opracowała mgr Hanna Grala

Nauczyciel Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

 

Psychoedukacja

Psychoedukacja

Psychoedukacja