Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Sport

XIV Gwiazdkowy turniej piłki halowej w Brodnicy. więcej>>>
W dniu dzisiejszym Nasi uczniowie bardzo ambitnie walczyli w XIV Gwiazdkowym turnieju piłki nożnej halowej w Brodnicy. Reprezentanci Naszej szkoły w składzie: Patryk Zapiec, Mateusz Dziubak(IIILOA), Bartosz Wilkanowski, Maciej Łuszczyński, Paweł Czerski, Michał Wilczewski, Kamil...
Harmonogram rozgrywek ligi "najlepszych" w piłkę siatkową. więcej>>>
Harmonogram rozgrywek ligi „najlepszych” 4tji -3la 14.12.2015 3tp-1tr 1lo-1ti 15.12.2015 2la-2tr 1tph-4ti 16.12.2015 3la-3tpi 4tr-3lb ...
Kolejny etap Ligi Najlepszych - Piłka nożna. więcej>>>
III runda "Ligi Najlepszych"- W II rundzie rozgrywek uczestniczyło 9 zespołów, z których stworzono 3 grupy, gdzie mecze były rozgrywane systemem "każdy z każdym" . Ścisły finał wywalczyły klasy: 2lo, 3loa, 4tji. Gratulujemy !!!!!!! Finał "Ligi Najlepszych -...
Finał wojewódzkich biegów przełajowych. więcej>>>
W dniu 9.10.2015 roku odbył się finał wojewódzkich biegów przełajowych w Bydgoszczy.Startowało w nich 7 uczniów z naszej szkoły, którzy wcześniej wywalczyli awans na etapie powiatowym. Dziękujemy bardzo za reprezentowanie naszej szkoły, a na uwagę zasługuje...
II runda "Ligi Najlepszych"- więcej>>>
II runda "Ligi Najlepszych"- Po I rundzie rozgrywek dostało się 9 zespołów, z których stworzono 3 grupy, gdzie mecze będą rozgrywane systemem "każdy z każdym" tj: Grupa I 5.10.2015r - godz 15:00 2tpi - 2zw 12.10.2015r - godz -15:00 2zw-2lo 19.10.2015 - godz15:00 ...
Nabór na piłkę siatkową. więcej>>>
Ogłaszam nabór dziewcząt i chłopców do gry w piłkę siatkową, zgłoszenia do nauczycieli w-f....
Licealiada w biegach przełajowych w Chełmży. więcej>>>
W dniu 24 września odbyła sie licealiada w biegach przełajowych w Chełmży. Startowali uczniowie naszej szkoły i wywalczyli vicemistrzostwo Powiatu Toruńskiego- Patryk Glasa Wśród dziewcząt - 3 miejsce zajęła Klaudia Grodzicka. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się...
Podsumowanie pierwszej rundy rozgrywek piłki nożnej "liga najlepszych". więcej>>>
Czas na posumowanie pierwszej rundy rozgrywek piłki nożnej w "lidze najlepszych". Wyniki: Klasa Wynik 4tp-2tpi 1:5 3LOa-1tr 6:0 3zp-1tji 0:3 3zw-1tph 0:3 4ti-2zw 0:3 4tji-2tr 2:0 3tjh-1Lo 0:13 3LOb-2zw 3:0 3tp-2Lo 1:2 Do dalszej rywalizacji przechodzą -...
Nabór na biegi przełajowe. więcej>>>
Ogłaszam nabór na Biegi Przełajowe, które odbędą się 24 .09.2015r w Chełmży. Chętnych do udziału w zawodach proszę zgłaszać do nauczycieli w-f....
Rozgrywki „Liga Najlepszych”. Piłka nożna więcej>>>
Data Godzina Klasa Poniedziałek 21.09.2015 15:00 4tp-2tpi 3loa-1tr Wtorek 22.09.2015 15:00 3zp-1tji 3zw-1tph 15:45 4tr-2zw Środa 23.09.2015 15:00 4tji-2tr 3tjh-1lo Czwartek 24.09.2015 15:00 3lob-1zw 15:45 3tp-2lo 3tr-2tjh Potwierdzenie...
Nabór na zawody w piłkę nożną dla dziewcząt. więcej>>>
Nauczyciele wychowania fizycznego ogłaszają nabór na zawody dla dziewcząt grających w piłkę nożną , na orliku. Uczennice gotowe do rywalizacji sportowej na poziomie międzyszkolnym, która odbędzie się w Brodnicy , w tygodniu 40, proszone są do zgłoszenia udziału do...