Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

    W dniu 26.09. 2017 r. w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych.

W tym dniu można było obejrzeć występy muzyczne uczniów naszej szkoły: uczniowie klasy 3 tp wystąpili do utworu „The lazy song” Bruno Marsa, a uczniowie klasy 4tjh wykonali utwór „It’s my life” John Bon Jovi. Uczniowie klasy 3tp wystąpili także w krótkim skeczu, w którym można było zobaczyć, dlaczego warto uczyć się języków obcych.

    Występy, jak co roku zakończyły się wspólnym śpiewaniem karaoke w języku angielskim. Podczas długiej przerwy można było także skosztować potraw przygotowanych przez klasę 2tjh – do wyboru były potrawy kuchni angielskiej – placek z owocami, włoskiej – pizza oraz oczywiście – polskiej – tradycyjne drożdżowe rogaliki, oczywiście z jabłkiem oraz ciasto wytrawne z cukinii.

    Można był także zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe w londyńskim czerwonym mini-autobusie. Uczniowie klas 2 tr i 2 th mieli okazję wykorzystać swoje telefony komórkowe podczas lekcji języka angielskiego, biorąc udział w konkursie wiedzy dotyczącej krajów europejskich. Dla chętnych odbył się także test: konkurs wiedzy z zakresu krajów i języków europejskich, tym razem w formie pisemnej.     

Chętni uczniowie tradycyjnie wykonali plakaty promujące Europejski Dzień Języków, których galerię można było zobaczyć przy pokoju nauczycielskim.

                                                     Wioletta Więckowska-Dzioba, koordynatorka przedsięwzięcia
 
ezyki.jpg
 
ezyki1.jpg
 
ezyki3.jpg
 
ezyki2.jpg
 
ezyki5.jpg