Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

           

             11 maja 2018 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie wszystkich uczniów z Kapitanem Cezarym Bartosiewiczem, grotmasztem Kaphornowców – bractwa żeglarzy, którzy opłynęli przylądek Horn. Przed uczniami wystąpiła także Pani Mira Urbaniak, znana żeglarka, aktywnie działająca na rzecz środowiska żeglarskiego, członkini Bractwa Kaphornowców.

Gości przywitali gospodarze szkoły, Pan Zbigniew Piotrowski, dyrektor szkoły oraz Pan Mirosław Graczyk, Starosta Powiatu Toruńskiego. Żeglarze opowiedzieli naszym uczniom o polskim żeglarstwie i o historii Gdyni. Został zaprezentowany także film.

            W tym tygodniu, w wyznaczonym przez Pana Dyrektora dniu i godzinie, wszyscy uczniowie napiszą test, który będzie bazował na informacjach przekazanych podczas spotkania. Nie tylko wiedza, ale i refleks są ważne. Nauczyciele nadzorujący przebieg testu będą odnotowywali czas oddania wypełnionego sprawdzianu. Warto się przygotować i poczytać nieco więcej informacji pod tym linkiem http://bractwo-kaphornowcow.pl/program-kurs-na-horn/.

Pięć osób, które najlepiej i najszybciej wypełni test czeka wspaniała nagroda! Wezmą oni udział w dwudniowym rejsie po Zatoce Gdańskiej ufundowanym przez Bractwo! Odbędzie się on po 21 czerwca, a uczniowie pojadą ze szkolnym opiekunem. Bądźcie czujni i dobrze przygotujcie się do sprawdzianu, bo warto!

Życzymy powodzenia!


zegla.jpg

 

zegla1.jpg

zegla2.jpg

zegla4.jpg

zegla6.jpg