Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

     Już po raz kolejny uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół, CKU w Gronowie zaprezentowali niekonwencjonalne przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

     Tym razem akcja toczyła się w chacie góralskiej. Mottem biesiady była parafraza cytatu Szekspira: „Mężczyzno, żywocie niemarny; Ty, wieloznaczna istoto”. W programie pojawiły się góralskie piosenki, dialogi w gwarze podhalańskiej i montaż scen ze znanych polskich filmów, w których główną rolę pełnili mężczyźni.

     Autorką scenariusza i reżyserem przedstawienia była pani Beata Musiała. Pod jej kierunkiem powstały także partie taneczne i wokalne programu oraz film (montaż autorstwa ucznia Krzysztofa Jabłońskiego). Folkową atmosferę ubarwiły kolorowe stylizacje góralskich strojów i ludowe eksponaty przygotowane przez występujące w programie nauczycielki: Agnieszkę Woźny, Małgorzatę Andzińską, Renatę Krasińską i Emilię Wysocką- Stankiewicz. Żywiołowy charakter biesiady zapewniły zbójnicki taniec harnasiów wykonany przez uczniów: Filipa Perełkę, Miłosza Hołdę, Kacpra Iglewskiego i Arkadiusza Cendrowskiego pod wodzą Janosika- pana Rafała Derdy oraz rytmiczne śpiewy zespołu muzycznego, czyli Kariny Synarskiej, Agnieszki Ziętarskiej i Beaty Musiały.

     Dopełnieniem radosnego klimatu była szalona kulinarna akcja pieczenia ciasta przez- występujące w roli góralek- nauczycielki. Towarzyszyła im równie brawurowa piosenka „Crazy is my life”.

 

den2.jpg

 

den.jpg

 

den1.jpg

 

den3.jpg