Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

 

Po wielu staraniach doszła wreszcie do skutku wycieczka w jedno z najpiękniejszych i jeszcze dzikich miejsc Polski w Bieszczady.

Wyjazd nastąpił w piątek  po 2200godzinie. Do Wetliny punktu noclegowego dotarliśmy w sobotę 23 września około godziny 1100. Nocowaliśmy w Schronisku PTTK Wetlina. Grupa 11 uczniów była pod opieką nauczycieli: p. Radosława Wiśniewskiego i p. Łukasza Rzepińskiego. Uczniowie wraz z opiekunami od soboty do środy aktywnie chodząc po szlakach zwiedzali najpiękniejsze partie Bieszczadów. W trakcie tych 5 dni przebyliśmy na szlakach dystans 95 km. Kulminacją wycieczki było zdobycie najwyższego szczytu Bieszczad Tarnicę 1346 m.n.p.m.

Niestety już rankiem w czwartek jechaliśmy do Krakowa, gdzie po drodze czekał na nas zbiornik SOLIŃSKI z największa zaporą wodną w Polsce. W czwartek i piątek przebywaliśmy w Krakowie, gdzie uczniowie zapoznali się z głównymi obiektami Starego Miasta Krakowa. W piątek przed wyjazdem mieliśmy sposobność zwiedzenia Muzeum Historycznego Krakowa: Fabryka Emalia Oskara Schindlera. Była to niezwykła wyprawa do okupowanego w czasie II wojny światowej Krakowa i poznanie losów ludności polskiej i żydowskiej miasta Krakowa.

Jako opiekunowie mamy nadzieję, że będzie to dla uczniów początek nowego innego spojrzenia na historię i przyrodę południowo- wschodniej Polski. Z pewnością wycieczka w Bieszczady pokazała całe piękno gór, a nade wszystko pokonywanie przez uczniów nie górę czy pogodę, lecz przede wszystkim siebie, swoje słabości i obawy.  

Radosław Wisniewski, Łukasz Rzepiński

 

biesz1.jpg

 

biesz2.jpg

 

biesz3.jpg

 

biesz4.jpg