Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

 

    W piątek, 15 grudnia br., w Centrum Techniki Kulinarnej DORAM, odbył się finał projektu „Gotuj lokalnie", którego zwieńczeniem był Ogólnopolski Konkurs Kulinarny. Organizatorem przedsięwzięcia  był  Europejski   Fundusz   Rozwoju   Wsi   Polskiej przy współpracy Akademii Kulinarnej Marcina Budynka oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

    Wzięło w nim udział 10 zespołów, w tym reprezentanci naszej szkoły: Dawid Ostrycharz ( 3zw ) i Krzysztof Burchardt ( 3zw ).  Opiekunem ekipy był pan Dawid Jaroszewski.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie dania głównego na bazie kurczaka zagrodowego, dyni oraz min. dwóch wybranych produktów regionalnych, a także przystawki z wykorzystaniem podrobów i jaj z wolnego chowu.

    Nasi kucharze przygotowali i zaprezentowali danie główne: roladę z wędzoną śliwką na puree dyniowym w towarzystwie panki gruszkowej i bukietu ziół oraz przystawkę: “Pate” z flambirowanej wątróbki pod masłem rozmarynowym.
Kulinarne potyczki oceniało jury,  w skład którego wchodzili:
Marcin Budynek - szef kuchni, założyciel i właściciel Akademii Kulinarnej
Robert Sowa - szef kuchni
Ginacarlo Russo - szef kuchni
Elżbieta Szuba - firma Drosed
     W ocenie jury nasi uczniowie wykonali mistrzowskie danie i zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu.

Oprócz ogromnej satysfakcji i uznania,  otrzymali oni wiele nagród rzeczowych oraz tygodniowy staż  w Augustowie w Akademii Kulinarnej Marcina Budynka.

Gratulujemy tak wspaniałego zwycięstwa uczniom oraz opiekunowi.

lau1.jpg

 

 

lau2.jpg

 

lau3.jpg

 

lau4.jpg

 

lau5.jpg

 

lau6.jpg

 

lau7.jpg

 

lau8.jpg