Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

 

 

   

  

    Jak już  informowaliśmy Was na początku września, nasza szkoła bierze udział w kolejnym międzynarodowym projekcie, tym razem „Sonne über Europa” w ramach programu Erasmus +.

   

loe.jpg

 

 Uczniowie z naszej szkoły: Łukasz Lewandowski, Krzysztof Jabłoński i Maciej Szymański wraz z opiekunami: panią Katarzyną Marską i panem Markiem Janiszewskim wzięli udział w pierwszym etapie projektu. Spotkanie odbyło się w dniach 20-27 października w Perugi, we Włoszech. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z uczestnikami projektu, rozmowy na temat jego realizacji oraz warsztaty.

 

 A oto relacja uczniów:

    Mieliśmy okazję poznać uczniów i nauczycieli naszych szkół partnerskich z Niemiec, Włoch, Węgier, Belgii i Turcji. Mieszkaliśmy i pracowaliśmy w międzynarodowych zespołach, co pozwoliło na bliższe poznanie się oraz „szlifowanie” języka niemieckiego i angielskiego.

   Szkoła w Perugi bardzo nam się podobała. To duży, nowocześnie wyposażony budynek. Najbardziej zainteresowały nas oczywiście sale komputerowe i mechaniczne. Mogliśmy wziąć udział w zajęciach i pracowaliśmy metodą warsztatową. Zostaliśmy podzieleni na 5 międzynarodowych zespołów i zajmowaliśmy się tematyką projektu (m.in. akumulatorami, fotowoltaiką, nawigacją gps)   

Informacje, które zebraliśmy w grupach przedstawiliśmy pozostałym uczestnikom w języku polskim, niemieckim i angielskim. Nie było to łatwe, ze względu na słownictwo techniczne, ale daliśmy radę (-:

Dowiedzieliśmy się również jak wiele musimy przejść etapów, by osiągnąć cel projektu, czyli zbudować łódź napędzaną energią słoneczną. Dużo pracy przed nami, ale…. nie możemy się już doczekać (-:

Podczas wyjazdu udało nam się też wiele zobaczyć i zwiedzić. Mieliśmy okazję zobaczyć Rzym, Perugię I Asyż. Każde z tych miejsc jest piękne i niepowtarzalne. Największe wrażenie zrobiły na nas zabytki Rzymu, ale też zapamiętamy atmosferę włoskich miasteczek takich jak Perugia czy Asyż.

Jesteśmy pełni zapału i z niecierpliwością czekamy na dalsze etapy projektu.

Łukasz, Krzysztof, Maciej, uczniowie klasy II Tpi

 

wloc1.jpg

 

wloc2.jpg

 

wloc4.jpg