Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

 

   ra1.png

     

 

     W sobotę 24 lutego  przybyliśmy wraz z Panem Dyrektorem Zbigniewem Piotrowskim oraz Panem Markiem Janiszewskim i Panią Katarzyną Marską  do Ratyzbony, pięknego miasta w Niemczech, w którym kontynuowaliśmy prace nad naszym  projektem „Sonne über Europa”.

Chwilę po przyjeździe rozpakowaliśmy nasze bagaże i  (nieco zmęczeni podróżą) udaliśmy się wraz z kolegami z Niemiec, Węgier, Belgii Turcji i Włoch na zwiedzanie starego miasta.

Po południu zjedliśmy wspólnie obiad w pizzerii, a następnie udaliśmy się na grę terenową „Stadtrallye”,  której celem było samodzielne poznanie pięknych  zakątków miasta oraz integracja uczniów w międzynarodowych zespołach. Wieczorem wybraliśmy się na kręgle, gdzie również miło spędziliśmy czas z kolegami z innych państw, a po powrocie do schroniska otrzymaliśmy nagrody za wcześniejszą grę  (-:

W niedzielę rano udaliśmy się całą grupą na wycieczkę do Walhalla-Befreiungshalle-Weltenburg,  poznając przy okazji okolice Ratyzbony i ich historię.

W poniedziałek po raz pierwszy udaliśmy się do niemieckiej szkoły, w której czekały na nas zajęcia sportowe, obiad oraz warsztaty tematyczne.  Szkoła, nauczyciele i uczniowie zrobili  na nas bardzo dobre wrażenie. Po ciężkim dniu wróciliśmy do schroniska młodzieżowego,  w którym mieszkaliśmy przez cały okres pobytu w Niemczech.

Wtorek zaczęliśmy od warsztatów w szkole. Uczniowie biorący udział w projekcie  przedstawiali wcześniej przygotowaną prezentację na tematy dotyczące łodzi napędzanej panelami słonecznymi.  Nasza grupa zajęła się akumulatorami. Wystąpienie przed wszystkimi  uczestnikami  i mówienie w języku niemieckim stosując techniczne zwroty nieco nas stresowało, ale wszystko udało się wspaniale i otrzymaliśmy gromkie brawa. Po powrocie zjedliśmy kolację oraz cieszyliśmy się czasem wolnym, który spędziliśmy z naszymi nowymi kolegami.

W środę od samego rana wyruszyliśmy na wycieczkę do Monachium, stolicy Bawarii i piwa (-:

 Zwiedziliśmy stadion „Alianz Arena” oraz stare miasto. Nie przeszkadzał nam nawet mróz, a było prawie – 20 stopni (-:  Obiad zjedliśmy w bardzo popularnym w czasie Oktoberfest miejscu: „Hofbräuhaus”. Wieczorem wróciliśmy do Ratyzbony.

W czwartek dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania fabryki maszyn Reinhausen MR , w której mieliśmy okazję zobaczyć m.in. stanowiska pracy uczniów odbywających tam praktyki.  Po obiedzie  udaliśmy się  do  fabryki BMW., która zrobiła na nas olbrzymie wrażenie. Po długim dniu zwiedzania wróciliśmy do naszego punktu noclegowego, w którym zjedliśmy kolację i mieliśmy czas wolny.

W piątek wzięliśmy udział w szkole w kolejnych warsztatach związanych z realizacją naszego projektu,  zjedliśmy obiad i  do wieczora mieliśmy czas wolny. Żegnaliśmy się z pozostałymi uczestnikami projektu, ponieważ  około godziny 22:00 wyjechaliśmy z Ratyzbony do Polski…

To był bardzo udany i owocny wyjazd. Zwiedziliśmy piękną Bawarię , pracowaliśmy z kolegami z wielu krajów nad projektem. Przełamaliśmy bariery językowe i kulturowe…..i już czekamy na kolejne etapy projektu(-:

 Dominik Lisiński I Ti

Patryk Siwek I Tp

Patryk Szmytkowski I Tp

 

era6.JPG

 

 

era7.JPG

 

era11.jpg