Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

 

     W dniu 14 grudnia 2017 roku, w hotelu Filmar, w Toruniu, podczas konferencji  „Krajowy Funduszu Szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim” z udziałemKrystyny Żejmo-Wysockiej, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Marka Gralika, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Artura Janasa, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu , Moniki Zdrenka Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracyoraz samorządowców, dyrektorów powiatowych urzędów pracy oraz  nauczycieli szkół kształcących zawodowo z regionu,  ogłoszono wyniki II edycji konkursu wojewódzkiego „Potrzeby rynku pracy naszą misją”. Konkurs był organizowany przy współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.  Podstawowym celem było wyłonienie szkół najlepiej realizujących zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania w realiach współczesnego, niezwykle trudnego, rynku pracy. W ramach realizacji konkursu niezależna Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli organizatorów dokonała oceny złożonych wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym w oparciu o poniższe kryteria:

Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy fakt, iż nasza szkoła po ubiegłorocznym trumfie, po raz drugi, została wyróżniona w dwóch kategoriach: Branżowa Szkoła I stopnia oraz Technikum. Jest to dla nas ogromny sukces, bowiem w konkursie uczestniczyły wiodące w regionie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe. A wśród nich laureaci Konkursu: Branżowa Szkoła I stopnia oraz Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy, Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu, Technikum w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy oraz Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy.

 

wr.jpg

 

wr3.jpg