Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

 

         W ramach VII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2018, w dniu 10 maja br. w Starostwie Powiatowym w Toruniu został przeprowadzony etap powiatowy, w którym wzięli udział uczniowie dwóch szkół ponadpodstawowych z naszego Powiatu - ZS Ponadpodstawowych z Chełmży i ZS, CKU w Gronowie.

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się uczniowie naszej szkoły:

    - Magdalena Waszczuk;

    - Martyna Malcan;

    - Anna Szlufik;

    - Kamil Majewski.

 

Tematyka eliminacji powiatowych obejmowała: wiadomości z zakresu obrony cywilnej, powszechnej samoobrony, wiadomości z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przeciwpożarowej, umiejętności udzielania pierwszej pomocy i posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz umiejętności strzeleckich z broni pneumatycznej.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej, rozumianej jako szeroko pojęta ochrona ludności oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń cywilizacyjnych wśród młodzieży szkolnej.

 

W wyniku eliminacji powiatowych zajęliśmy pierwsze miejsce!!!

 

Poniżej prezentujemy wyniki klasyfikacji indywidualnej:

    - 1. miejsce - Martyna Malcan - 20,75 pkt.

    - 2. miejsce - Angelika Affelt -18,75 pkt.

    - 3. miejsce - Magdalena Waszczuk - 18,25 pkt.

 

Wyłoniono 2- osobowy zespół w składzie Martyna Malcan i Magdalena Waszczuk – uczennice naszej szkoły- do reprezentowania Powiatu na Etapie Wojewódzkim, który zaplanowanego na 7 - 8 czerwca 2018r.

Życzymy dziewczynom powodzenia!