Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

 

 

     VII Powiatowy Konkurs Recytatorski w Zespole Szkół, CKU w Gronowie już za nami. Tegoroczny konkurs  wpisał się w promocję ustanowionej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej idei Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Młodzi recytatorzy w oryginalnych wystąpieniach scenicznych zaprezentowali utwory wyrażające ideę patriotyzmu. Prezentowane wiersze ukazywały zarówno  walkę Polaków o niepodległość i troską o jej utrzymanie, jak również głosiły pochwałę piękna polskich krajobrazów i tradycji narodowych w polskiej poezji  od Jana Kochanowskiego aż po twórczość  poetów współczesnych.

Patronat nad konkursem objął Starosta Toruński Pan Mirosław Graczyk.

     W recytatorskiej rywalizacji udział wzięło 54 uczestników z 16. szkół podstawowych i gimnazjów województwa kujawsko - pomorskiego, w tym z:  Grębocina, Obrowa, Zelgna, Młyńca I, Brzozówki, Czernikowa, Pluskowęsów, Dobrzejewic, Osieka n. Wisłą, Chełmży, Gronowa, Mazowsza, Ostrowitego Rypińskiego, Torunia i Kończewic.

     Jury pod przewodnictwem pani Emilii Betlejewskiej- Dyrektor Artystycznej Teatru „Zaczarowany świat” oraz Dyrektor Policealnego Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych, a także Prezes Fundacji "Pro Theatro" przyznało następujące nagrody:

 

Grand Prix Konkursu Poetycka podróż po Polsce z Polakami w stulecie odzyskania niepodległości zdobyłaZuzanna Mytlewska z Osieckiego Klubu Kultury, która zaprezentowała wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „ Pieśń o fladze”

 1. miejsce ex aequo zdobyły:  Marta Pietruszyńska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami gimnazjalnymi  w Obrowie  oraz Fryderyk Sawiński ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży
 2. miejsce ex aequo trafiło do Martyny Foksińskiej z Osieckiego Klubu Kultury oraz do Kornelii Moszczyńskiej ze Szkoły Podstawowej w Grębocinie
 3. miejsce ex aequo zajęły: Daria Lisewska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży oraz Julia Fabińska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży.

 

Poetycko - recytatorskiemu turniejowi towarzyszył Koncert Pieśni Patriotycznej w wykonaniu zespołu muzycznego działającego w Zespole Szkół, CKU w Gronowie. Prezentowane utwory utrzymane były w bardzo różnorodnej stylistyce, zarówno klasycznej, jak i rockowej.

 

Beata Musiała

Organizator konkursu i nauczycielka w ZS, CKU w Gronowie 

 

 

pol1.JPG18k.JPG

18k2.JPG

 

17k.JPG 

16k.JPG